آگهی دعوت به افراز و معاینه محلی از پلاک ‪417/69 419-‬ صائین قلعه حوزه ثبتی شهرستان ابهر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - حسین کاظمی- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ابهر

نظر به اینکه آقای حسین غفاری طبق تقاضای وارده بشماره 95/51453/112مورخ 8/16/95 در خواست افراز مالکیت خود را از پلاک ‪/69 417 419‬ صائین قلعه واقع در حوزه ثبتی ابهر بخش سه زنجان را نموده است و در درخواس �ت خود اعلام داش �ته دسترس �ی به آدرس مالکین مشاعی ندارد لذا باس �تناد ماده 18 آییننامه اجرای مفاد اس �ناد رس �می لازمالاجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی یا قائم مقام ایشان در پلاک مذکور دعوت بعمل میآید که راس س �اعت 11 صبح روز یکش �نبه مورخه 11/03/95 که عملیات افراز توس �ط نماینده و نقش �هبردار این اداره در محل صورت میگیرد حضور به هم رسانند، عدم حضور مانع افراز نخواهد بود. بدیهی است در صورت افراز ملک، آگهی افرازی به همراه صورت جلسه و نقشه افرازی در همین روزنامه مجددا منتشر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.