آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47406- منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

خواهان مهدی محمدرضائی دادخواستی به طرفیت خوانده 1-هانیه جاوید عرب شاهی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد واقع در مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کلاس �ه ‪/20 950577‬ ثبت گردیده که وقت رس �یدگی آن 13 11//1395ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.