آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف47368- منشی شعبه 15 شورای حل اختلاف مجتمع یک مشهد

خواهان مصطفی بایگی فرزند احمد دادخواس �تی به طرفیت خوانده سیدمحس �ن شکفته فرزند سید محمد به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 شورای حل اختلاف ش �ماره یک مش �هد واقع در مش �هد- ابتدای خیابان خواجه ربیع- روبروی آیت اله عبادی 8 ارجاع و به کلاس �ه 9509987501500484 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 11/21/1395 ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.