آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47411- مدیر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

خواهان سمانه کیخانژاد دادخواستی به طرفیت خوانده جواد احتشام پور به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مش �هد واقع در مش �هد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کلاس �ه 9509987575800633 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ‪11//1395 16‬ ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.