آگهی دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

پرونده کلاسه 9509983431200387 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان تصمیم نهایی شماره 9509973431201174 خواه �ان: آق �ای محمد پورپاریزینژاد فرزند صمدالله به نش �انی کرمان- س �یرجان: ش �هرک امام حس �ین (ع) خیابان کربلای یک پلاک 16 ت: 09132456188 خوانده: آقای سیداس �داله حس �ینی فرزند سیدیحیی به نشانی خواستهها: 1- الزام به فک و رد پلاک خودرو 2- دستور موقت گردش �کار: دادگاه پس از بررس �ی مندرجات پرونده ختم رس �یدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.