آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46511- مدیر شعبه اول دادگاه عمومی مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به خواهان شرکت آب و فاضلاب مشهد به طرفیت خواندگان 1-شرکت مدیریت توسعه انرژی مشهد 2- آقای علی مزینی فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی که خواندگان محکوم شده اند به پرداخت تضامنی مبلغ 400,000,000 بابت اصل خواسته و مبلغ 12,465,000 هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسیدچک تا زمان اجرای دادنامه و نیز پنجاه درصد حق الوکاله وکیل ازباب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. پرای صادره غیابی از تاریخ درج در روزنامه ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.(شماره بایگانی 950863 (

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.