آگهی ابلاغ اجرائیه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف46517- مدیر دفتر شعبه 247 شورای حل اختلاف شماره 5 مشهد

پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مصطفی رضوانی که مجهولالمکان میباشد ابلاغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 9509977508600764 صادره از شعبه 247 در پرونده شماره ‪247/ 950538‬ محکوم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی از اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون وچهارصد ونودهزار ریال بابت هزینه دادرس �ی در حق محکوم له آقای مجتبی کاررامی و نیمعش �ر دولتی ش �دهاید. ظرف ده روز از انتش �ار این آگهی مهلت دارید نس �بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید. در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.