آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46519- منشی شعبه 257 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 5 مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای امید علیزاده فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست آقای احسان زنگوئی علیه شما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره 9509977509600922 در پرونده کلاسه 950526 به پرداخت 154,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 3,960,000 ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الاداءبر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شدهاید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.