آگهی احضار متهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46506 - منشی دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو مشهد

آقای 1- رمضانعلی آتش پیکر 2- محسن آتش پیکر جلسه ی رسیدگی به اتهام شما در پرونده کلاسه 105/95115 دائر بر توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به آقایان یحیی حامدی گوش و سیدجلال طالب پور و حس �ین افکاری ، راس س �اعت 10 صبح 11/13/1395 در این ش �عبه برگزار خواهد شد. لذا مراتب بدین وس �یله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرس �ی کیفری مصوب 1392 از طریق درج آگهی روزنامه به ش �ما ابلاغ تا جهت دفاع از اتهام انتس �ابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید. نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.