آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46948- منشی شعبه 146 شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه مشهد

بدینوس �یله پیرو آگهیهای قبلی به زکیه اصلاحی فروتقه فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواس �ت آقای حسن فعال تقی آبادی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977503201095 در پرونده کلاسه 950677 به پرداخت مبلغ 50,000,000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 91/9/9-880568 عهده بانک تجارت بابت اصل خواسته و مبلغ 1,840,000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس �ید لغایت یومالاداء بر مبنای ش �اخص تورم در حق خواهان محکوم ش �دهاید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.