آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف46521 - منشی شعبه 257شورای حل اختلاف مجتمع شماره 5 مشهد

بدینوس �یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای رمضان امانی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواس �ت آقای حس �ن فولادیان خاکس �تر علیه شما به خواسته فسخ قرارداد به موجب حکم شماره 9509977509600925 در پرونده کلاس �ه 950503 با عنایت به اینکه خواهان دلیلی دال بر مقصربودن خوانده بابت دس �ت کوب بودن شماره روی موتور و اتاق خودرو وانت مزدا دوکابین به رنگ آبی به شماره پلاک 952ن27 ایران36 ارائه ننموده است من المجموع مطرحه را وارد و ثالث تشخیص ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.