آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46514- مدیر شعبه 57 دادگاه عمومی مشهد

بدینوس �یله پی �رو آگهیهای قبل �ی به حمیدرض �ا طاهرپناه خلیل آبادی فرزند غلامحس �ین فع �لا مجهولالمکان اب �لاغ میگ �ردد در مورد دادخواس �ت مجید حی �دری در پرونده کلاس �ه 950356/57 به موجب حکم ش �ماره 9509977580800980 که خوانده محکوم است به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 7041 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مش �هد در حق خواهان محکوم ش �دهاید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد.رای صادره غیابی از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه اس �ت. و س �پس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.