آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46513- مدیر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی(57 سابق) مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به 1- محمدعلی مجیب 2- محمدرضا مجیب فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست علی اکبر غلامی در پرونده کلاسه ‪/57 941208‬ به موجب حکم شماره 9509977580700989 که قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است. رای صادره غیابی از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانون �ی قابل واخواهی در این دادگاه اس �ت. و س �پس ظرف 20 روز دیگر قاب �ل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.