آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46953- منشی شعبه 150 شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای مرتضی حسین زاده فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست محسن فخاری علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9509977503301060 در پرونده کلاسه 950716 به پرداخت مبلغ 4,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 650,000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خس �ارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست س �فته ‪7//95 22‬ لغایت یومالوصول در حق خواهان محکوم شدهاید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.