آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46954- منشی شعبه 150 شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه مشهد

بدینوس �یله پیرو آگهیهای قبلی به خانم مریم ابراهیمی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواس �ت علیرضا قدوسی علیه شما به خواسته مطالبه اجور معوقه به موجب حکم شماره 9509977503301068 در پرونده کلاسه 9500583 به پرداخت مبلغ 5,550,000 تومان بابت اجور معوقه از تاریخ 5/1/92 لغایت 5/1/95 به مدت سه سال از قرار ماهیانه 150,000 تومان به انضمام مبلغ 294,000 تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شدهاید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.