آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46505- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دومشهد

بدین وس �یله پیرو آگهی قبلی به آقای علی محمد اس �ماعیلی فرزند محمد اس �ماعیل فعلا مجهولالمکان ابلاغ میشود در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه شما دائر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت به موجب حکم ش �ماره 9509975116101436 مورخ 9/23/1395 در پرونده کلاس �ه 950615/106 به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم ش �دهاید . مراتب بدین وس �یله در روزنامه درج میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.