آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46951- منشی شعبه 150 شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای سعیدبنایان فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواست علی شاهی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 950997753301057 در پرونده کلاسه 950689 به پرداخت مبلغ 200,000,000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 5,590,000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یومالوصول در حق خواهان محکوم شدهاید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.