آگهی احضار متهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46944- بازپرسی شعبه 301 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 3مشهد

در پرونده کلاسه 950641/301 آقای سید جاسم مرادی فرزند حسین به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب میباش �د. به واس �طه معلوم نب �ودن محل اقامت نامبرده و ب �ه تجویز ماده 174 و560 قانون آیین دادرس �ی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در ش �عبه 310 بازپرس �ی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 مشهد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.