آگهی دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46957- مدیر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی در خصوص دعوی آقای عباس مختاری به طرفیت خوانده خانم فاطمه مختاری فرزند حس �ین که مجهولالمکان میباش �د ابلاغ میگردد چون وفق دادنامه ش �ماره 95099775869000679 صادره از ش �عبه 19 در پرونده کلاس �ه ‪/19 931481‬ قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهی آقای عباس مختاری صادر ش �ده اس �ت. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر اس �تان خراسان رضوی میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.