آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46952- منشی شعبه 150 شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه مشهد

بدینوس �یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای حامد ابراهیمی فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد در مورد دادخواس �ت حمید محمودی قش �رباطنی علیه ش �ما به خواس �ته مطالبه وجه به موجب حکم ش �ماره 9509977503201075 در پرون �ده کلاس �ه 950605 به پرداخت مبلغ 12,000,000 تومان بابت اصل خواس �ته و مبل �غ 358,000 تومان باب �ت هزینه دادرس �ی در حق خواهان محکوم ش �دهاید. رای صادره غیابی و ظ �رف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین شورا میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.