آگهی مفقودی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - سیرجان

برگ س �بز امویام مدل 92 رنگ س �فید شماره موتور 017818 شماره شاسی 1018292 پلاک 75-452ب18 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.