ش ر تخکفتيهايف 50 هواپيماسدازريصهدریداي بنوعئميدنهگيبلاهت ماييدرهاند؟ن

ب خ را تسه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ�روه حملونق�ل-

برخ �ي مقامات ايران �ي حاضر در مذاک �رات بوئينگ يل اوايل اي �ن هفته اعلام کردند ک �ه ايران اير راي براي خري �د 80 فروند هواپيماي بوئينگ که در در اوايل دس �امبر س �الجاري به امضا سيد رسيد 50 درص �د تخفيف گرفت �ه و اين داد قرارداد که ش �امل خريد 80 فروند هواپيماس ت، �ت، ارزش �ي بالغ بر 6/16ميلي �ارد دلار . دارد.با با وجود اينکه مقامات بوئينگ به طور رسمي به انتش �ار اين خبر واکنش نشان ندادهاند اما با توجه به کاهش چش �مگير سفارشات بوئينگ و روند نزولي سطح توليد جتهاي مسافربري اين شرکت بعيد نيست که غول هواپيماس �ازي آمريکا چنين تخفيفي را به ايران داده باشد. به گفته کارشناسان صنعت هوانوردي خريداران بزرگ، يعني خريداراني که بيش از 14 هواپيما خريداري ميکنند، معم �ولا تخفيفي 50 درصدي نس �بت به قيمتهاي اعلام شده از ايرباس و بوئينگ ميگيرند.«

اين روال به صورتي است که شرکتهاي هواپيمايي آمريکايي نظير يونايتد يا آمريکن ايرلاين �ز معمولا تخفيفهاي بيش �تري از ش �رکتهاي هواپيماس �ازي ميگيرند. بر اس �اس تحقيقي که روزنامه وال اس �تريت ژورن �ال در س �ال 2012 انج �ام داده، در خريدهاي بزرگ هواپيما معمولا 45 درصد تخفيف به مشتريان ارائه ميگردد.

از س �وي ديگر ش �رکت هواپيماسازي اروپايي ايرب �اس نيز ماه گذش �ته قرارداد ف �روش 100 هواپيم �ا به اي �ران را نهايي کرد؛ قراردادي ک �ه ارزش آن حداقل بين 18 تا 20 ميليارد دلار اس �ت. اما به گفته مديرعام �ل ايران اير، اي �ران در قرارداد با ايرب �اس بيش از 10 ميلي �ارد دلار به اين شرکت پرداخت نخواهد کرد. به ادعاي يک س �ايت آمريکايي، تخفيف در سفارشهاي خري �د هواپيما در جهان عادي محس �وب ميش �ود. اوايل دس �امبر 2016 ش �رکت بوئين �گ با ايران اير قراردادي براي فروش 80 فرون �د هواپيما به ارزش 6/16 ميليارد دلار امض �ا کرد و اين ش �رکت هواپيمايي اع �لام کرد براي پرداخ �ت نيمي از قيمت اعلام ش �ده با اين هواپيماس �از آمريکايي مذاکره کرده اس �ت. اين قرارداد نخستين بار در ژوئن س �ال 2016 از سوي بوئينگ اعلام ش �د و شامل تحويل 50 فروند 737 مک �س ‪15 8،‬ فروند 777-300 فروند 777-9 است.

رسانههاي داخلي به نقل از اصغر فخريه کاش �ان، قائم مق �ام وزير راهوشهرس �ازي نوش �تند: با توجه به ماهيت اين س �فارش و گزينههاي �ش، قيم �ت خري �د 80 فروند ج �ت بوئين �گ تقريبا 50 درص �د قيمت فهرست است.

بر همين اساس در گزارشي که در يک س�ايتماليآمريکاي�ي ( و 15 منتشر ش �ده، آورده ش �ده زماني که يک ش �رکت هواپيماس �ازي بزرگ يک قرارداد نهاي �ي را اعلام ميکن �د، ارزش قرارداد بر اس �اس قيمت فهرس �ت اعلام ميشود اما معمولا هيچ کس قيمت فهرست را پرداخت نميکند به خصوص اگر س �فارش ش �امل شمار زيادي هواپيما باشد.

طبق ادعاي اين سايت، بوئينگ همواره براي سفارشهايي که دريافت کرده، نسبت به قيمت فهرست تخفيف داده است.

ب �ر مبن �اي آم �ار قيمتهاي فهرس �ت، تحويله �ا و درآمد گزارش ش �ده از س �وي بوئينگ، تخفيفهايي که اين ش �رکت براي هواپيماهاي مسافربري خود داده است، حدود 47 درصد بوده است. با توجه به روند افزايش تخفيفها به همراه اين حقيقت که بوئينگ معمولا قيمتهاي فهرست را افزايش ميدهد، احتمال اينکه اين ش �رکت در آينده تخفيف بيشتري دهد، وجود دارد.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده که ايراناير قرارداد مشابهي با گروه ايرباس که رقيب اروپايي بوئينگ اس �ت، بسته است و تحت اي �ن ق �رارداد ايرب �اس 100 فروند هواپيماي جت تحويل اي �ران خواهد داد. ارزش اي �ن قرارداد بر مبن �اي قيمتهاي فهرس �ت، 18 تا 20 ميليارد دلار است. با اي �ن همه مديرعام �ل ايراناير اعلام کرده اس �ت که ارزش اين قرارداد از 10 ميليارد دلار فراتر نميرود.

تحليلگران اعلام گفتهاند: »اين يک روال معمول است که سفارشات بزرگ همواره تا تخفيفهاي قابل توجهي همراهند و فرقي نميکند شرکت طرف قرارداد ايرباس باشد، بوئينگ، بمباردير يا امبرائر.«

مديري �ت بوئينگ انتظ �ار دارد قرارداد ايران با تولي �د و تحويل 777-300 ، هزاران فرصت شغلي به طور مستقيم براي ش �هروندان آمريکايي ايجاد کند و تحويل کام �ل اي �ن هواپيماها 100 ه �زار فرصت ش �غلي در بخش هوافض �اي آمريکا ايجاد ميکند. بنابراين اجراي موفق اين قرارداد، اش �تغال در آمريکا را بهبود ميبخش �د و در توليد ناخالص داخلي اين کش �ور تاثير مثب �ت دارد. ع �لاوه بر مزاي �اي اقتصادي، انتظار ميرود اين قرارداد به کس �ب و کار جهاني بوئينگ رونق دهد و ارزش س �هام اين شرکت را بالا ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.