ساخت 5 فرودگاه جدید در کشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مع �اون وزير راهوشهرس �ازي با اش �اره به کاهش پروازه �اي عب �وري از آس �مان ايران گف �ت: وجود گلوگاهها در راهه �اي هوايي باعث کاهش پروازهاي عبوري شد که در حال رفع اين گلوگاهها هستيم.

رحمتالله مهآبادي با اشاره به ضرورت آزادسازي تعرفههاي فرودگاهي گفت: از آنجايي که منابع دولتي محدود اس �ت و اولويتهاي بس �يار زيادي براي اين منابع محدود وجود دارد معتقدم براي عدم وابستگي توسعه فرودگاههاي کشور به منابع دولتي بايد مدل اقتصادي فرودگاهها تغيير کند.

وي با تاکيد بر اينک �ه بايد تعرفههاي فرودگاهي واقعي ش �ود گفت: بايد فرودگاهه �ا متکي به منافع ذينفعان شود.

مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي کشور ب �ا بيان اينکه در حال حاضر پنج فرودگاه جديد در کشور در حال ساخت است، گفت: سياست دولت اين است که فرودگاهها توسط شرکتهاي بخشخصوصي س �اخته ش �وند. مهآبادي ادام �ه داد: در حال حاضر ش �بکه فرودگاهي کش �ور کامل است و مردم در هر نقطهاي از کشور به فاصله 100 کيلومتر به فرودگاه دسترس �ي دارند و معتقدم نياز به س �اخت فرودگاه جديدي نيست اما در حال حاضر پنج فرودگاه بدون وابس �تگي به منابع دولتي در پنج استان کشورمان در حال ساخت است و اميدواريم بخشخصوصي در ساخت اين فرودگاه موفق عمل کند.

معاون وزير راهوشهرسازي با تاکيد بر اينکه منابع ش �رکت فرودگاهها و درآمد نبايد از مجموعه خارج شود، اظهار داشت: تمام منابعي که از محل پروازهاي عبوري براي ش �رکت فرودگاهها به دست ميآيد به حس �اب خزانه منتقل ميش �ود اما دوباره به شرکت فرودگاهها اختصاص پيدا کند.

وي اف �زود: اعتراض �ي که داش �تيم اي �ن بود که سود س �هام نبايد از منابع مالي ش خارج شود.

همانطور که ميدانيد تمام فرودگاههاي کش �ور زيانده هستند و زيرساختهايي که ايجاد ميکنيم در قالب حس �ابهاي س �رمايه ثبت ميش �ود و اين س �رمايه بازده تجاري ندارد و سودده نيست، ماليات و س �ود س �هام اخذ ميش �ود که ما به اين موضوع اعتراض داريم.

مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در گفتوگ �و با ايلنا گفت: اين روند باعث ميش �ود ش �رکت هزينههاي لازم ب �راي اداره امور داخلي را نداش �ته باش �د. در حال حاضر تم �ام فرودگاههاي کشور با مشکل نقدينگي و سرمايه درگردش مواجه هس �تند و بس �ياري از طرحهاي ما ب �راي اجرا نياز ب �ه منابع مالي دارند و شايس �ته نيس �ت منابع اين �رکت فرودگاهها زيرس �اختهايي که در اختيار اقتصاد کشور است از مجموعه خارج شود.

مهآبادي ادامه داد: البته در مجلس نهم به تصويب رسيد که صددرصد درآمدهاي اين شرکتها قانوني باشد و به خود شرکت فرودگاهها اختصاص پيدا کند و از مجموعه خارج نش �ود که اميدواريم اين مصوبه اجرايي شود.

مع �اون وزير راهوشهرس �ازي همچنين با اش �اره ب �ه وصول مطالبات اين ش �رکت از ايرلاينها گفت: خوشبختانه در يک سال و نيم گذشته اجازه نداديم مي �زان بدهي ش �رکتهاي هواپيمايي به فرودگاهها افزايش پيدا کند و ايرلاينها هم براي پرداخت بدهي خود در تلاش هستند.

وي با بيان اينکه بيش �ترين گرفتاري ما در بحث وصول بدهيها به ش �رکتهاي دولتي و شبهدولتي برميگردد، گفت: اميدواريم ايرلاينهاي دولتي هم رفتارش �ان را اصلاح و براي پرداخت بدهيهاي خود اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.