روسيه به ایران 900 دستگاه اتوبوس فروخت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه خودروسازي »گاز« روسيه با انتشار بيانيهاي اعلام کرد يادداشت تفاهمي را با مقامات ش �هري چهار شهر ايران براي فروش 900 دستگاه اتوبوس مدل لياز به امضا رسانده است.

قرار است تحويل اين اتوبوسها در سال 2017 آغاز شود. براساس اعلام گروه گاز، اين يادداشت تفاهم با شهرداريهاي شهرهاي تبريز، کرج، قم و اروميه امضا شده است. اخيرا هياتي از ايران با سفر به روسيه و بازديد از کارخانه خودروسازي گورکي در يک دوره آشنايي با اين اتوبوسها که توسط گروه گاز و دولت روسيه تشکيل شده، شرکت کرده است.

به گزارش رويترز مانفرد آيبک، مديرعامل ش �رکت »راش �ن ماش �ينز« درباره اين ياددداش �ت تفاهم گفت: اين موافقتنامه اتفاق مهمي است زيرا نشان ميدهد که همکاريهاي ما به يک مرحله استراتژيک جديد رسيده است. امروز ايران بازار اميداورکنندهاي در زمينههاي مختلف تجاري است. واديم سوروکين، رييس گروه گاز هم گفت: ما علاقهمنديم خدمات توزيع و پس از فروشمان را براي همه محصولاتمان در کل سرزمين ايران ارائه دهيم. محصولات ما ش �امل خودروهاي باري سبک، اتوبوس، واگن قطار و کاميونهاي سنگين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.