مدیریت بحران از مهمترین برنامههاي مدیریت شهري است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادق کوليوند در حاشيه بازديد از سطح شهر و اقدامات در حال انجام مجموعه خدمات شهر گفت: ماههاي پاياني س �ال همواره شاهد افزايش نزولاتآسمانيوگسترشخوانرحمتوکرمالهي براي آحاد جامعه هستيم که اين مهم نقش بسيار ارزندهاي در بهبود وضعيت زيستمحيطي، طراوت و شادابي شهر دارد. وي افزود: يکي از دغدغههايي که مجموعه شوراي اسلامي شهر و شهرداري قدس از سه ماه گذشته به صورت جدي به آن پرداخته است بحث مديريت بحران در زمان بارش نزولات جوي و شدت آن و ارائه خدمات مناسب و انجام اقدامات موثر در جهت کاهش مشکلات شهروندان بوده است. شهردار قدس يادآور شد: مجموعه معاونتفنيوعمرانيشهرداريقدسوخدماتشهرطيسهماهگذشتهباجديتاقدامات مقتضي و مورد نياز را به خوبي مديريت کردهاند و همچنان نيز در تلاش هستيم تا کم و کاستيهاي موجود در کوتاهترين و کمترين زمان ممکن رفع و رجوع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.