9 دي، روز وحدت و همدلي ملت ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ش �هردار اصفه �ان با اش �اره به حماس �ه 9 دي اظهار داشت: ملت اي �ران در حماس �ه 9 دي يکدل و يکص �دا به مي �دان آمدند تا ضمن حماي �ت از آرمانه �اي انقلاب به جهانيان نش �ان دهن �د که اکنون پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اس �لامي ذرهاي از آرمانهاي خود عدول نکردهاند و با بصيرت، ايثار و رش �ادت همچنان پشت آرمانهاي رفيع و والاي امام و انقلاب ايستادهاند.

مهدي جمالينژاد ادامه داد: حماسه 9 دي نشان داد با وجود گذشت چند دهه از انقلاب اسلامي ملت ايران همچنان پايبند به اصول اوليه خود به انقلاب اسلامي هستند و حراست از آرمانهاي انقلاب را رسالت اصلي خود ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.