اجراي رزمایش پدافند غيرعامل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

همزمان با برودت هوا و افزايش مصرف گاز طبيعي و ب �ه منظور ممانعت از خس �ارتهاي ناش �ي از هر گونه حادثه، رزمايش پدافند غيرعامل در تاسيس �ات اندازهگيري گاز آستارا به اجرا درآمد. اين رزمايش که با مشارکت و همکاري مقامات دولتي و اعضاي ستاد بحران شهرستان آستارا همراه بود، آموزش عملي و تئوري اطفاء حريق و مقابله با آتشسوزي به اجرا درآمد. گفتني است اين خودآزمايي در آستانه فصل سرما، فرصت مناسبي بود تا ضمن آگاهي از ميزان آمادگي عوامل تاثيرگذار، نقاط ضعف شناسايي و نسبت به رفع موانع اقدام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.