بهرهبرداري خط آهن ایران به آذربایجان تا 3 ماه آینده

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزارت راه-

مدي �رکل امور بينالملل ش �رکت راهآهن از اتمام عمليات س �اخت راهآهن آس �تارا ( ايران ) به آس �تارا در س �مت جمه �وري آذربايج �ان خب �ر داد و گفت: بخش اي �ران 40 درصد پيش �رفت فيزيک �ي دارد و ت �ا س �ه م �اه آينده اين خ �ط آهن به بهرهبرداري ميرس �د. عباس نظري مزيتهاي راهاندازي اين پروژه مه �م حمل و نقل ريلي مش �ترک اي �ران و جمه �وري آذربايجان را خاطرنشان کرد و افزود: 5/8 کيلومتر از اين خط آهن 10 کيلومتري آس �تارا- آس �تارا به همراه پل روي رودخانه آستاراچاي تکميل شده و اکن �ون يکهزار و 400 متر باقيمان �ده از اين پروژه در ايران از 40 درصد پيشرفت فيزيکي در بخش زيرسازي برخوردار است. وي افزود: 200 متر پاياني اين پروژه در مراحل رفع معارض و آزادسازي اماکن مسکوني قرار دارد که در دستور کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.