پيشرفت90درصدي مسکن مهر دردولت یازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزارت راه-

معاون وزير راهوشهرس �ازي،گفت که اگر مسکن مهردر دولت قبل 30 تا 35 درصد پيشرفت فيزيکي داشت، امروز درصد پيشرفت اين طرح به 90 و حتي100 درصد رسيده که نشانگر آن است که بيشترين هزينه در دولت يازدهم انجام شده است.

پيروز حناچي با تاکيد بر اينکه نبايد در طرح مسکن مهر تکبعدي نگاه کرد، گفت: زماني که به طرحهاي مهمي همچون طرح مسکن مهر تک بعدي نگاه ميشود، در ادامه راه با مشکلاتي مواجه خواهيم شد.

وي بيان کرد: مس �کن مهر يک فرصت بود زي �را دولت از طريق آن قصد داشت مسکن نيازمندان تامين شود اما اين تمام ماجرا نبود. علاوه بر طرح مسکن مهر، بحث مسکن اجتماعي نيز در کميسيون زيربنايي دولت مطرح اس �ت و در اين طرح تلاش ميشود تمام ايرادهاي مسکن مهر از جمله مکانيابي از بين برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.