تقدیر از نيروگاه شهيد رجایي قزوین

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزي �ر ني �رو در ش �انزدهمين همايش مديران ارش �د وزارت ني �رو که با حضور اس �حاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور و جمعي از معاونان اين وزارتخانه در محل پژوهش �گاه نيرو برگزار شد با اهداي لوح تقدير از شرکت مديريت توليد برق شهيد رجايي بهواسطه کسب رتبه اول درخصوص عملکرد مطلوب در ميان توليدکنندگان بزرگ صنعت برق تجليل و قدرداني به عمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.