تامين مالي از فرابورس و بورس كالا، جايگزين تسهيلات بانكي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديرعامل ش �ركت شهركهاي صنعتي قم در حاشيه مراسم ورود صنايع كوچك و متوسط به بورس گفت: با توجه به ش �رايط س �خت دريافت تسهيلات بانكي و سود بالاي آن براي تامين نقدينگي واحدهاي تولي �دي، فرابورس و ب �ورس كالا ميتوانند جايگزين مناس �بي براي صنايع كوچك و متوس �ط باشند. به گزارش تس �نيم، امير طيبينژاد حضور صنايع كوچك و متوسط در فرابورس را ايده و فكري نو و داراي ارزش ب �راي بخ �ش توليد كش �ور دانس �ت و گفت: در سال جديد با پيگيريهاي مستمر و زمينهسازي مناسب س �ازمان صنايع كوچك و شهركهايصنعتيايران، ها ميتوانن �د وارد فرابورس ش �ده تا از اين محل بخش �ي از منابع مالي مورد نياز خود در سرمايه در گردش، توسعه واحد و تجهيز واحد توليدي اقدام كنند. وي مراسم رسمي ورود صنايع كوچك به بورس را سرآغاز فصل جديدي از فضاي حمايتهاي دولت از توليد برشمرد و بيان كرد: واحدهاي صنعتي در گذشته براي تامين منابع مال �ي مورد نياز خود صرفا چشم به بانكها دوخته بودند و ب �ا اين اتفاق مهم ميتوانند براي برطرف كردن نياز خود براي ورود به بورس ت �لاش كنند. مديرعامل ش �ركت ش �هركهاي صنعتي قم رونماي �ي از ط �رح ورود كالاه �اي صنايع كوچك و متوسط به بورس كالا در ماه گذش �ته را نيز از ديگر برنامههاي حمايتي سازمان صنايع كوچ �ك عنوان كرد و ادامه داد: در كن �ار بانكها و ب �ورس، واحدهاي صنعتي ميتوانند براي فروش كالاي توليدي خ �ود و تامين منابع مالي مورد نياز خود بهخصوص س �رمايه در گ �ردش و تامين م �واد اوليه از تسهيلات در نظر گرفته شده براي صنايع كوچك و متوسط در بورس كالا استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.