آغاز اختياازاررتازفهمعا رملاوتيشاسسرماكيهه ديرشبد؛ورس كالا

ب در ب زار اجراي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ �روه ب�ورس-

بعد از ح �دود دو هفته از ش �روع معاملات اختيار خريد در بازار سرمايه ايران روز گذشته اولين معامله اختيار فروش سكه بهار آزادي با سررسيد اسفند 1395 با قيمت اعمال هر سكه 200/000/1 تومان در بورس كالا انجام شد. روز گذشته روي اختيار فروش سكه بهار آزادي با سررسيد اسفند اختيار فروش انجام ش �د. اين معاملات كه به دنبال راهاندازي معاملات اختيار خري �د، مورد مطالبه اكث �ر فعالان اين حوزه بود، با همت كارشناس �ان بورس كالا در تمامي حوزهها راهاندازي ش �د تا زنجيره ابزار معاملاتي در بورس كالا روي سكه بهار آزادي تكميل شود. از اين پس معاملهگران اين حوزه ميتوانند از استراتژيهاي مختلفي كه قابل تعريف است بهطور كامل استفاده كنند و اين خود يك پديده قابل ثبت در تاريخ بازار س �رمايه كشور است. تكرار اين سناريو روي كالاهاي ديگر به عنوان دارايي پايه ابزار مشتقه، در كنار راهاندازي بازار نقد قابل اتكاي محصولات مزبور، ميتواند مسير ايجاد قابليت برنامهريزي موثر و پوشش ريسك روي معاملات آن كالاها در كنار جذب فعالان مختلف اقتصادي ب �ه اين بازارها را تس �هيل كند. در اين بين بهطور قطع براي تحقق چشمانداز محوري ب �ورس كالا يعني »مرجعيت قيمتي« كالاهاي مختلف، راهاندازي اين ابزارها نقش محوري خواهد داشت. به هر ترتيب، معاملات مشتقه روي سكه بهار آزادي، علاوه بر ايجاد چشمانداز مثبت توسعه اين زنجيره ابزارهاي معاملاتي به كالاهاي ديگر ميتواند كمك ش �اياني به مديريت ريسك پرتفوي فعالان بازار س �هام نيز كند، به اين ترتيب كه آنها ميتوانند در كنار ابزار فعلي خود براي سرمايهگذاري كه عمدتا سهام عادي و اوراق با درآمد ثابت را تشكيل ميدهد، از استراتژيهاي ممكن روي كالاي سكه بهار آزادي نيز اس �تفاده كنند. گفتني است نخستين معاملات اختيار معامله س �كه بهار آزادي كه براي اولين بار در بازار سرمايه كشور انجام شد، روي اختيار خريد سكه به سررسيد ديماه 95 و در تاريخ 24 آذر در بورس كالا انجام شد. پوشش ريسك با ابزار تازه همچنين در اين ارتباط مديرعامل بورس كالا در گفتوگو با س �نا گفت: اين ابزار اين فرصت را براي كساني كه ب �ه دنبال بهره گرفتن از بازار در حالت نزولي آن يا پوشش ريسك خود در مقابل نوسانات هستند، فراهم ميكند. به اين ترتيب، سبد معاملات سكه طلا در اين بورس با امكان انجام معاملات آتي سكه، گواهي سپرده سكه كه حكم معاملات نقدي سكه به صورت آنلاين در سامانه برخط سهام را دارد و معاملات قرارداد اختيار سكه كامل شده است. به گفته سلطانينژاد، داشتن اختيار معامله در سمت خريد مزاياي زيادي دارد اما بيشتر براي كساني سودمند خواهد بود كه در موقعيت خريد ق �رار دارند. مديرعامل بورس كالا در ادامه اظهار داشت: آپشني كه در سمت فروش قرار ميگيرد، باعث توازن ديدگاهها در بازار ميشود چراكه برخ �ي معتقدند قيمتها افزايش پيدا ميكند و در مقابل افراد ديگري معتقد به روند كاهش �ي بازار هستند و در اين تقابل ديدگاهها و پيشبينيها و كشف قيمت بهتر از آينده، راهاندازي اين بازار ميتواند كمككننده باش �د. وي افزود: در واق �ع اگ �ر بتوانيم دو پايه اساس �ي براي بازار مشتقه قائل شويم، در اختيار معامله بايد حتما دو پايه سمت خريد و فروش حضور داشته باشند. سلطانينژاد ادامه داد: تركيب اختيار خريد، اختيار فروش، ق �رارداد آت �ي و معاملات بازار نقدي و گواهي سپرده سكه اين شرايط را فراهم ميكند كه سرمايهگذاران اقدام به اتخاذ اس �تراتژيهاي مناسب كنند. مديرعامل بورس كالا خاطرنشان كرد: از طرفي اين اس �تراتژيها ميتواند در جهت پوشش ريسك باشد يا در جهت كس �ب منافع براي كساني كه خريدار محصولات طلا يا مشتقه از آن هستند يا افرادي كه همواره در موقعيتي قرار دارند كه اين محصول را به بازار عرضه ميكنند و ميفروشند. پس هم توليدكنندگان از اين بازار بهرهمند ميشوند و هم كساني كه تجارت ميكنند و همواره در موقعيت خريد محصول قرار دارند. وي در پاسخ به اين س �وال كه چرا ب �ورس كالا اين معاملات را روي س �كه راهاندازي كرده است، گفت: سكه، هم بازيگران فراواني دارد و هم بازار نقدشوندهاي در كشور ما دارد ضمن اينكه تغييرات قيمت جهاني به س �رعت در قيمت س �كه منعكس ميشود. سلطانينژاد، مخاطب اين بازار را عموم س �رمايهگذاران دانس �ت و در عين حال گفت: ما به دنبال آن هستيم ك �ه اين بازار هم از جهت كيفيت و هم كميت توسعه پيدا كند و تمام نهادها و سرمايهگذاران و شركتهايي كه به دنبال پوشش ريسك خود هستند، در اين بازار حضور پيدا كنند. وي افزود: مجموعهاي از بازيگران هم هس �تند ك �ه بازيگران دايمي در اين بازار هس �تند و اينها بايد نقش بازارگ �ردان را ايفا كنند. در واقع صندوقهاي طلا كه با مساعدت سازمان بورس تشكيل و اولين مجوز آن در همين روزه �اي اخير صادر ش �د، اين توان را خواهند داشت كه نقش بازارگردان را در بازار اختيار معامله ايفا كنند. مديرعامل بورس كالا در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: اين صندوقها ميتوانند بااستخدام نيروهاي حرفهاي ك �ه متخصص بازار طلا هس �تند و با اتخاذ موقعيتهايي مناس �ب، هم در بازار نقد و هم در بازار مشتقه، پوشش ريسك دهند و بهترين بازده سرمايهگذاري را روي دارايي طلا كس �ب كنند. وي توصيه كرد: افرادي كه به دنبال سرمايهگذاري در بازار طلا هستند اما احتمالا حرفه اصلي آنها اين نيست و خود به شكل مستقل نميتوانند به تحليل صحيحي درخصوص اين بازار دس �ت يابند، طلا ي �ا منابع مالي خود را دراختي �ار اين صندوقها قرار دهند. گفتني اس �ت: معاملات آپشن (اختيار معامله) از ابزارهاي جديد بازار سرمايه اس �ت كه با هدف تنوع بخش �يدن به ابزاره �اي مالي بازار س �رمايه، كاهش ريسك معاملات و كاهش نوسانات بازار راهاندازي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.