افت معاملات اوراق گواهي تسهيلات مسكن در آذرماه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حجم و ارزش معاملات اوراق گواهي تسهيلات مسكن در آذرماه امس �ال به ترتيب 6 و 3/0 درصد كاهش يافت. به گزارش تس �نيم، نگاهي به كارنام �ه فرابورس ايران در آذرماه امس �ال نشان ميدهد طي 19 روز معاملاتي تعداد پنج ميليارد و 947 ميليون ورقه بهادار در 325 هزار نوبت به ارزش 36 هزار و 163 ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس خريد و فروش ش �ده اس �ت كه به ترتيب از رشد ‪3 111،‬ و 67 درصدي حج �م، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت دارد. شاخص فرابورس (آيفكس) هم در هشتمين ماه امسال با رشد 35 واحدي، معادل چهار درصد افزايش را به ثبت رساند و در پاي �ان اين ماه در ارتفاع 868 واحد قرار گرفت. همچنين بازار اول فرابورس در ماهي كه گذشت تغيير مالكيت 1446 ميليون ورقه بهادار به ارزش 3543 ميليارد ريال و بازار دوم مبادله 2284 ميليون ورقه بهادار به ارزش 6329 ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام به ترتيب بيانگر رش �د 188 و 138 درصدي حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزاي �ش 125 و 121 درص �دي حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقايس �ه با آذرماه سال 94 است. اين گزارش ميافزايد: در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز تعداد 105 ميليون اوراق بدهي به ارزش 22 هزار و 317 ميليارد ريال معامله شده است كه از افت 46 درصدي حجم و رشد 40 درصدي ارزش معاملات اين بازار در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت ميكند. افزون بر اين بالغ بر 83 ميليون صندوق سرمايهگذاري قابل معامله به ارزش 1002 ميليارد ريال و 87 هزار ورقه گواهي تسهيلات مسكن(تسه) به ارزش 661 ميليارد ريال در اين مدت در اين بازار مورد معامله قرار گرفته است كه نشان از افت 54 و 23 درصدي حجم و ارزش معاملات صندوقهاي س �رمايهگذاري قابل معامله و كاهش 6 و 3/0درصدي حجم و ارزش معاملات اوراق گواهي تسهيلات مسكن دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.