میوه در صدر گرانیهای بازار

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حالی که به نظر میرسید بازار میوه نسبت به بازارهای دیگر کمی آرامتر اس �ت اما ش �واهد بازار حاکی از آن است که برخی میوهها و س �بزیجات به دلیل افزایش س �رمای هوا و ... با گرانی مواجه ش �ده اس �ت. این در حالی اس �ت که به دلیل س �رمازدگی پرتقالهای شمالی، این محصول خریدار چندانی ن �دارد و به همین دلیل ط �ی دو روز اخیر قیمت پرتقال ناول کیلویی 2500 تومان افزایش یافته و از 6000 به 8500 تومان رسیده است.در همین رابطه رییس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه هرکیلوگرم پرتقال ناول 2500 تومان گران ش �ده است، اظهار کرد: پرتقال ناول، تنها پرتقال مجلس �ی موجود در بازار اس �ت که فصل آن رو به اتمام است. به همین دلیل با افزایش قیمت روبهرو شده است. حسین مهاجران با بیان اینکه قیمت پرتقال شمال نیز کیلویی 1500 تومان است، در رابطه با قیمت سایر میوهها گفت: تنها نارنگی موجود در بازار نیز درحال حاضر نارنگی بندری است که قیمت آن 10 هزار و 500 تومان و نرخ نوع سایز کوچک آن هم شش هزار تومان است.

مهاجران قیمت هرکیلوگرم س �یب قرمز را 4000 تومان و سیب سفید را هم 4500 تومان اعلام کرد و افزود: قیمت سیب درختی بسته به کیفیت آن، تا 1500 تومان تفاوت قیمت دارد. وی با اش �اره به اینکه قیمت کیوی از 1500 تا 3000 تومان اس �ت، گفت: هرکیلوگرم موز بی �ن 3200 تا 3500 تومان به مش �تریان عرضه میشود.رییس اتحادیه میوه و سبزی قیمت گوجهفرنگی گلخانه را 2500 تومان و نوع بوتهای این محصول را بی �ن 400 ت �ا 1500 تومان اعلام کرد و اظهارداش �ت: نرخ هرکیلوگرم س �یبزمینی و پیاز بی �ن 1000 تا 1400 تومان، س �بزی جور (پلو، کوکو، قورمه و آش) و س �بزی خوردن بین 1000 تا 1500 تومان است.

گرانی 7 گروه کالایی

این در حالی است که تازهترین گزارش بانک مرکزی مربوط به هفته منتهی به س �وم دیماه سالجاری نیز بیانگر افزایش قیمت بیش از چهار درصدی میوه نس �بت به هفته قبل از آن است که نشان میدهد میوه در میان شش گروه کالایی دیگر که با افزایش روبهرو ش �دهاند، بالاترین میزان افزایش قیمت را داشته است.گزارش جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت کالاهایی مانند لبنیات، برنج، حبوب، میوهها و سبزیهای تازه، گوشت و مرغ در هفته منتهی به سوم دیماه 95، نسبت به هفته قبل از آن رشد داشته است. این آمار نشان میدهد که قیمت لبنیات 5/1 درصد، برنج 1/0 درصد، حبوب 9/1 درصد، میوههای تازه 1/4 درصد، سبزیهای تازه دو درصد، گوشت 0/6 درصد و مرغ 6/0 درصد نسبت به هفته قبل رشد داشتهاند در حالی که تخممرغ با 4/0 درصد و قند و شکر با 1/0 درصد کاهش قیمت مواجه شدهاند. همچنین چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل با تغییری روبهرو نشدهاند.

تغییرات سالانه

همچنین براساس اعلام بانک مرکزی در یکساله منتهی به سه دی، لبنیات شش درصد، ، برنج ‪/45 7‬ درصد، حبوب ‪23/ 6‬ درصد، گوش �ت قرمز ‪/9 5‬درصد، مرغ ‪/25 3‬درصد، میوههای ت �ازه ‪/4 8‬درصد، قند و ش �کر 3/36 درصد، چای 18 درصد و روغن نباتی هش �ت درصد افزایش را ثبت کردند در حالی که گروه سبزی تازه ‪/13 3‬ درصد و تخممرغ ‪/0 8‬ درصد افت قیمت را نشان میدهند.

لبنیات و تخممرغ

در هفته مورد بررسی، در گروه لبنیات بهاي کره پاستوریزه نس �بت به هفت�ه قب�ل مع�ادل 1/22 درص�د افزایش یافت و قیمت س �ایر اقلام این گروه بدون تغیی �ر بود. بهاي تخممرغ معادل 4/0 درص�د ک�اهش داش�ت و شانهاي 96 هزار تا 115 هزار ریال فروش ميرفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج غیرتایلندي ثابت ب�ود. به�اي ب�رنج داخل�ه درج�ه ی�ک مع�ادل 1/0 درص�د ک�اهش ول� �ي قیم�ت ب�رنج داخل�ه درج� �ه دو 9/0 درص�د اف�زایش یاف�ت. در گ�روه حب�وب به�اي لوبیا چش �م بلبلي معادل 0/6 درصد کاهش ولي قیم�ت س�ایر اق�لام ای�ن گ�روه ب�ین 1/4 درص�د ت�ا 9/2 درص�د افزایش داشت.

میوهها و سبزيهاي تازه

اقلام میوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظ�ر کیف�ي در مقای�سه ب�ا س ��ایر میوهفروشيها در این هفته متفاوت بودند، به نرخ مصوب س �ازمان میادین میوه و ترهبار عرضه شد. می�وهفروش�يه�اي سطح شهر اقلام میوه و سبزي تازه را عرضه کردند که در گروه میوههاي تازه بهاي تمام اق�لام ای� �ن گ�روه بین 7/0 درصد ت �ا 0/12 درصد افزایش یافت. در گروه سبزيهاي تازه قیمت لوبیا سبز معادل 1/1 درصد ک�اهش ولي بهاي س �ایر اقلام این گروه بین 1/0 درصد تا 4/3 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و مرغ

قیمت گوشت تازه گاو و گوساله نیز در این هفته بدون تغییر بود. بهاي گوش�ت گوس�فند مع�ادل1/1 درصد و گوشت مرغ 0/6 درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چاي و روغن نباتي

همچنین قیمت شکر معادل 3/0 درصد کاهش و بهاي قن�د، چ�اي خ�ارجي و ان�واع روغ�ن نب�اتي ثابت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.