وزارت صنعت دالایعلتکامرایف بکاره کا شبارکیسریدتلا« را اعلام کرد؛

نا طرح » ت اعت خ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ�روه بازرگان�ی-

در حال �ی ک �ه بازار لوازمخانگ �ی در گیرودار گران �ی، تخلفهای وارداتی و ... است، وزیر صنعت، پس از چند ماه تاخیر سرانجام اعتراف به شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی کرد در حالی که از آغاز این طرح، کارشناسان بازار لوازمخانگی به نقاط ضعف این طرح آگاه بوده و آن را ازابتدا طرحی شکست خورده میدانستند که نه تنها نمیتواند رونقی در بازار ایجاد کند بلکه برای بازار لوازمخانگی مشکلاتی را هم ایجاد میکند. این در حالی است که مسوولان علت شکست این طرح را دلایل مختلفی عنوان میکنند که چندان با یکدیگر س �ازگار نیست و به حواشی موجود در بازار دامن میزند.

کارت اعتب �اری خرید کالای با دوام ایرانی که سال گذشته با دستور حسن روحانی رییس جمهور مطرح ش �د و قرار بود با ورود خود نه تنها رونق را به بازار برگرداند بلکه بخش �ی از مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان داخلی را نیز برطرف کند، با گذشت بیش از یکسال بنابر اعلام رس �می وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی به شکست منجر شده و در حال حاضر در کش و قوس دس �تگاههای اقتصادی کشور مقصر اصلی ش �ناخته شده است در حالی که وزارت صنعت و بانک مرکزی هر یک، دیگری را عامل شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی معرفی کردهاند.

با اینکه سیف، رییسکل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت میداند و معتقد اس �ت »در هیچ ج �ای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کمکیفیت انبار شده نیستند، وزارت صنعت علت عدم موفقیت طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را محدود بودن جامعه هدف، کافی نبودن زیرس �اخت فنی و نرمافزاری، ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی و ضعف همکاری شرکتهای psp عنوان کرده است.

توضیحات وزارت صنعت

ب �ه گ �زارش تس �نیم،وزارت صنعت طی اطلاعیهای درباره علل عدم موفقیت این طرح آورده است که با توجه به نو بودن طرح کارت اعتباری در سطح کلان کشور و با وجود تلاش و همکاری این وزارت و دستگاههای همکار، این طرح با شکست مواجه شد که علل شکست آن در زیر آمده است:

مح �دود ب �ودن جامعه ه �دف و مخاطب ط �رح، با وجود تاکی �د وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گس �ترش جامعه مخاطب به تمام حقوقبگیران و بازنشس �تگان دولتی و لش �گری، زمان بس �یار محدود اجرای طرح (از تاری �خ 2/95/1 تا 4/95/31)، کافی نبودن زیرساخت مناس �ب فنی و نرمافزاری بانکی و عدم آشنایی کامل تولیدکنندگان، فروشندگان و متقاضیان با عملکرد این طرح، ناهماهنگی بی �ن دس �تگاههای اجرایی طرف ق �رارداد با بانکهای عامل، ضعف همکاری ش �رکتهای psp ب �ا واحدهای صنعتی در به روزرس �انی دس �تگاههای پوز، توزیع نامناسب کارتهای اعتب �اری (در برخی موارد کارتهای منقضی ش �ده به دس �ت متقاضیان رس �یده اس �ت)، مشکلات متعدد در سامانه اینترنتی بانکهای عامل و بعضی از س �ازمانهای ذیربط جهت ثبتنام متقاضیان.

پرونده بسته شد

واقعیت این است که پرونده طرح جنجالی کارت اعتب �اری کالا که چندی �ن ماه مردم و تولیدکنن �دگان لوازم خانگی را س �رگردان و بلاتکلی �ف کرده بود، بالاخ �ره با اعتراف خود مسوولان بسته شد و دولت با بیان علل شکست این طرح، ثابت کرد که پیشبینی کارشناسان در رابطه با نواقص و شکس �ت این طرح بجا و درس �ت بوده است. از همین رو انتظار میرود از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا مواضع خود را با دستگاههای دیگری همچون بانک مرکزی هماهنگ کند و سپس با مشورت با کارشناسان فعال در این حوزه، اقدام به ارائه یک طرح نماید تا مردم بیش از این اعتماد خود را نسبت به دستگاههای اجرایی کشور از دست ندهند و تولیدکنندگان داخلی هم برای خروج از رکود، به دولت امیدوار باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.