بازار در تسخیر برندهای خارجی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهان صنعت«- در حالی که س �هم صنعت لوازمخانگی از کل ارزش افزوده صنعت کشور حدود 1/1 درصد و سهم آن از اشتغال 67/1 درصد است، اما به دلیل بیتوجهی دولت به تولیدکنندگان، بازار این صنعت در دس �ت خارجیها قرار گرفته اس �ت به ط �وری که 15 هزار میلیارد تومان از اندازه بازار لوازمخانگی کشور که معادل 20 هزار میلیارد تومان اس �ت، در اختیار برندهاي خارجي است. بر همین اساس س �ی و هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به بررس �ی مش �کلات تولیدکنندگان لوازمخانگی ایران اختصاص پیدا کرد و اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازمخانگی ایران در این جلسه حضور یافتند تا با طرح تنگناهایی که مانع رونق این صنعت شده است، از این کمیسیون و اتاق برای رفع چالشهای این صنعت کمک بخواهند.

در همین راستا پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اش �اره به حضور قوی برندهای خارجی در بازار لوازمخانگی این مس �اله را مطرح کرد که آیا این حضور برای جامعه و اقتصاد ایران تهدید است یا فرصت؟ او اظهار کرد: باید به این مساله از جنبههای مختلف اقتصادی و اجتماعی نگریست و با تدقیق در هزینه و فایده آن، اعلام نظر کرد.

همچنین نایب رییس انجمن صنایع لوازمخانگی به این نکته اشاره کرد که تولیدکنندگان ایرانی، عمده سهم بازار را به شرکتهای کرهای واگذار کردهاند.

محمدرضا جعفری گفت: البته بخشی از دلایل این بازماندگی ناشی از برخی مسایل فرهنگی است. زمانی ک �ه درآمدهای نفتی و به تبع آن واردات افزایش پیدا کرد، مذاق مردم هم به کالاهای خارجی خو گرفت که البته من این پدیده را به عنوان قاچاق مدرن میشناسم و مقابله با آن را ضروری میدانم.

وی افزود: به واس �طه اعمال تحریمها، ساختار این صنعت فرسوده شده و اکنون لازم است برای ارتقای این صنعت، تسهیلات ارزانقیمت به آن اعطا شود.

پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت

حبی �بالله انص �اری دبی �رکل انجم �ن صنایع لوازمخانگ �ی ایران نیز پیش �نهاداتی ب �رای بهبود وضعیت این صنعت ارائه کرد که کاهش نرخ س �ود تس �هیلات تولید و متناسبسازي نرخ بهره با تورم، تشکیل کمیته تعیین تعرفه (با محدودیت انجمن) در وزارت صنع �ت، معدن و تجارت، کاهش فش �ار مالیاتي و پذی �رش اظهارنامههاي مالیاتي که مورد تایید حس �ابرس هس �تند، عدم مداخل �ه دولت در قیمتگ �ذاري و عدم دریافت مالیات از فعالیتهاي تشکلها از جمله پیش �نهادات دبیرکل این تشکل بخش خصوصی بود.وی همچنین با اشاره به اینکه ش �رکتهای فولادی حاضر به فروش مواد اولیه به صنایع پاییندستی نیستند گفت: رفع موانع خرید مواد اولیه اساسي صنعت لوازم خانگي از قبیل فولاد، مواد پتروشیمي، مس، آلومینیوم و... از شرکتهاي دولت �ي از مهمترین خواس �تههای تولیدکنندگان لوازمخانگی است.

او همچنین خواس �تار آن ش �د که براساس ماده )5) قانون بهبود مس �تمر فضاي کسبوکار از فعالیت تشکلهاي موازي ممانعت شود.

صنعت نسبتا فرسوده تولید لوازمخانگی

در ادام �ه این نشس �ت نیز ش �راره کامرانی که به نمایندگ �ی از انجمن صنایع لوازمخانگی ایران در این نشس �ت حضور یافته بود، گفت: صنعت لوازم خانگي داراي طیف متنوعي از محصولات در بخشهاي انرژيبر و غیرانرژيبر است. این صنعت قریب به هشتاد سال در ایران سابقه دارد.

کامرانی ش �یوههای تولید در ایران را تولید اصیل، مونتاژ، تولید بدون کارخانه و مشارکتی عنوان کرد و گفت: این صنعت اکنون در وضعیت فرسودگي نسبي و روزآمدي تقریبي قرار دارد.

به گفته این کارشناس، دلایل عقبماندگي نسبي تکنولوژیکي صنعت لوازمخانگی ایران، ورود ماشینآلات دس �ت دوم به کشور به دلیل کمبود نقدینگی و عدم آشنایي با تحولات سریع این صنعت است که ساختار تولید را نسبتا فرسوده کرده و موجب کاهش بهرهوری و مصرف بالای انرژی شده است.

سهچهارم بازار لوازمخانگی ایران در اختیار خارجیها

کامران �ی در ادامه به چالشه �ای پیش روی این صنعت اشاره کرد و گفت: تأثیر منفي مسایل سیاسي، فقدان رویکردهاي علمي صادرات، فقدان فعالیتهاي حرفهاي در بخشهاي بازرگاني سفارتخانههای ایران، فقدان یا ضعف فرهنگ تولی �د صادراتگرا، فقدان و ضعف فرهنگ برندینگ، عدم اتصال شبکه بانکي داخل به شبکه بانکي جهاني و فقدان یا ناکافي بودن اطلاعات شرکتها از بازارهاي خارجي از جمله چالشهای این صنعت است.

این کارش �ناس با مقایسه س �هم بازار برندهای داخل �ی و خارجی گفت: در گ �روه صوتيتصویري، س �هم تعدادي برندهاي خارجي 95 درصد و سهم تعدادي برندهاي ایراني پنج درصد اس �ت. در گروه یخچالفریزر، سهم تعدادي برندهاي خارجي حدود 60 درصد و سهم تعدادي برندهاي ایراني40 درصد برآورد ميش �ود. همچنین در گروه شویندهها سهم تعدادي برندهاي خارجي 55 درصد و سهم تعدادي برندهاي ایراني 45 درصد است. او مهمترین مساله صنع �ت لوازمخانگی را ق �درت رقابتپذیری پایین برشمرد و گفت: رقابتپذیری پایین در این صنعت، ناشی از قیمت تمام شده بالا و کیفیت خدمات پس از فروش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.