افزایش مناسبات تجاری ایران و سوئد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهان صنعت«-

به دنبال افزایش همکاریهای اقتصادی و بازرگانی میان ایران و س �وئد، هلنا س �انگلند سفیر سوئد در تهران با رییس اتاق بازرگانی ایران دیدار کرد و دو طرف پیرامون توسعه مناسبات اقتصادی و رفع موانع همکاری مشترک بین فعالان اقتصادی دو کشور، گفتوگو کردند. همچنین قرار است تا نخستوزیر سوئد در صدر یک هیات اقتصادی بلندپایه، بهمنماه به ایران سفر میکند.

در همین راستا غلامحسین شافعی به حضور هیاتهای سوئدی پس از اجراییشدن برجام در ایران اشاره کرد و گفت: طی سالها، تجار ایرانی ارتباطات خوبی با همتایان تجاری سوئدی داشتهاند با اینکه هنوز مشکلاتی برای روابط اقتصادی مانند بانکها و بیمهها وجود دارد ولی با همکاری دو طرف باید این مشکلات برطرف شود.رییس اتاق بازرگانی ایران، رفع موانع بانکی و مالی، اخذ روادید را خواس �تار شد و افزود: امیدواریم در شرایط موجود به تسهیل روابط تجاری بین دو کشور توجه شود چراکه رفت و آمد بیشتر تجار در توسعه روابط تاثیر فراوان دارد.هلنا سانگلند، سفیر سوئد در تهران نیز در ادامه ضمن اشاره به روابط دیرینه اقتصادی و سیاسی بین دو کشور گفت: برندهای سوئدی در ایران قابلاعتماد هستند و شرکتهایی مانند اسکانیا در طول سالهای تحریم ایران را ترک نکردهاند.سفیر سوئد از برنامه سفر نخستوزیر این کشور با هیات اقتصادی به تهران در بهمنماه امسال خبر داد و گفت: نخستوزیر سوئد، هر سال تنها دو سفر خارجی انجام میدهد ولی بنا به اهمیت ارتباط با ایران، یکی از این سفرها به کشور شما تدارک دیده شده و اهمیت ارتباطات دوجانبه، دلیل اصلی سفر با وزیر تجارت و یک هیات اقتصادی به تهران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.