مرغ گرانتر میشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا-

همانطور که پیشبینی میشد به دلیل افزایش قیمت دلار و همچنین گران شدن کنجاله سویا، طی روزهای آینده قیمت مرغ با افزایش بیشتری روبهرو خواهد شد.

در همین خصوص رییس اتحادیه مرغداران گوش �تی گفت: کنجاله خارجی در بازار کمیاب ش �ده و کنجاله عرضه شده توسط کارخانجات روغنکشی افزایش حدود 20 درصدی داشته است. بر این اساس قیمت کنجاله سویا از رقم حدود کیلویی1450- 1400 تومان به حدود 1700 تومان رسیده است که این مساله منجر به افزایش قیمت تمام شده مرغ میش �ود.محمد یوسفی با تاکید بر اینکه واردکنندههای دانه و کنجاله در بازار خلاء ایجاد میکنند تا قیمتها را افزایش دهند، بیان داش �ت: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان تامینکننده بازار اعلام کرد که ذرت را کیلویی 1400 تومان تحویل مرغدار میدهد و باید بررسی کرد که این کار چه میزان موثر بوده است همچنین پیشنهاد شد که شرکت پشتیبانی قراردادهای منعقد کند که طبق آن کنجاله سویا و ذرت تحویل تولیدکننده بدهد و مرغ را برای ذخیرهسازی تحویل گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.