بررسي شررايسی ط كهايبا گزارردارنسالينفت

2017؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه نف�ت و انرژي-

يك س �ال پرحادثه براي ب �ازار نفت در حال اتمام اس �ت در س �ال 2016، قيمت نفت به ارقامي كه از سال 2003 تاكنون سابقه نداشت كاهش يافت، اما در ماه دسامبر ترميم ش �د و به بالاي 55 دلار رس �يد. در اين س �ال شاهد توافق اوپك و ساير توليدكنندگان بر سر طرح كاهش توليد بوديم. اكنون س �والي كه مطرح اس �ت اين اس �ت كه آيا سال 2017 نيز سالي پرفراز و نشيب براي نفت خواهد بود يا تصويري بهتر ميتواند براي بازار در سال آينده ترسيم كرد.

جديدترين گ �زارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا كه در ماه دسامبر منتشر شد پيشبيني كرده كه قيمت متوسط نفت برنت و نفتخام آمريكا در س �ال 2017 ميلادي به 52 و 51 دلار برسد. اي �ن در حالي اس �ت كه براس �اس اين گزارش، قيمت متوس �ط نفت برنت و نفتخام آمريكا در نيمه نخس �ت سال ‪50 ،2017‬ دلار و در نيمه دوم سال 55 دلار پيشبيني شده است.

همچنين پيشبيني شده كه افزايش ميزان ذخاير جهاني نفت در سال 2017 بهطور متوسط 4/0 ميليون بشكه در روز باشد كه البته اين رقم در نيمه نخست سال 8/0 ميليون بشكه خواهد بود.

اداره اطلاعات انرژي آمريكا پيشبيني كرده كه كل توليد نفت جهان در سال 2017 به 42/97 ميليون بشكه در روز برسد و ميزان تقاضا نيز 99/96 ميليون بشكه در روز باشد. همچنين پيشبيني شده كه توليد نفت اوپك به2/33 ميليون بشكه در روز در سال 2017 برسد.

از س �ويي نتايج يك بررس �ي نشان ميدهد كه قيمت نفت در سال 2017 ممكن است به 60 دلار و در سال 2018 به 70 دلار برسد، اما قيمت بيش از 50 دلار موجب افزايش توليد نفت ش �يل امريكا خواهد ش �د و »برق �راري توازن مجدد« در بازار را تا اواخر س �ال 2017 به تاخير خواهد انداخت.

با اين حال بازار در انتظار نحوه اجراي توافق اوپك و توليدكنندگان غيرعضو اين س �ازمان در مورد كاهش توليد در سال جديد ميلادي است، قيمت نفت در بازارهاي جهاني روز گذشته با كاهش همراه بود.

براساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز با هفت سنت، معادل 0/12 درص �د كاهش ب �ه 56 دلار و 2 سنت رسيد. در آستانه تعطيلات سال نوي مس �يحي، انتظار ميرود تا پايان اي �ن هفته بازار معاملات كم حجمي را شاهد باشد.

بازار در آس �تانه آغاز رسمي اجراي طرح كاه �ش توليد سياس �ت صبر و انتظار پيش �ه كرده است. توافق اوپك و غيراوپكيه �ا براي كاهش روزانه حدود 1/8 ميليون بشكهاي توليد قرار است از روز اول ژانويه آغاز شود.

ريس�كهاي متوج�ه افزايش قيمتنفت

اما چند ريسك وجود دارد كه موجب محدود شدن افزايش قيمت نفت در سال 2017 خواهد شد. هرچند اوپك در دو تا سه ماهه نخست 2017 از مفاد توافق كاهش توليد تبعيت خواهد كرد اما بعيد اس �ت كه اين تبعيت بيش از اين ادامه يابد.وضعيتماليكشورهايتوليدكننده نفت نميتواند هرگونه كاهش درآمدها را تحمل كند زيرا اكثر اين كشورها تحت فش �ار ناشي از افت شديد قيمتها قرار دارد. افزاي �ش قيمتها موجب احياي صنعت نفت شيل آمريكا خواهد شد و شركتهاي فعال در اين صنعت تلاش خواهند كرد صادرات خود را به بازارهاي جدي �د افزايش دهند. در نتيجه تهديد بازار از س �وي ش �ركتهاي نفت شيل، اعضاي اوپك براي از دست ندادن سهم خ �ود از بازار ش �روع ب �ه افزايش توليد خواهند كرد.

رشدتقاضاازسويچينوهنداحتمالا به اندازه سال 2016 موجب تقويت بازار نخواهد شد. در حالي كه هند با تبعات كاهش ارزش پول ملي خود مواجه است، چين مق �ررات داخلي خود را در زمينه پالايشگاههاي خصوصي سختگيرانهتر كرده و تاسيس �ات ذخيرهس �ازي نفت اين كش �ور نيز در حال پرش �دن است. هر دوي اين تح �ولات احتمالا موجب كاهش رشد تقاضا از جانب دو كشور مهم مصرفكننده نفت خواهد شد.

تقويت ارزش دلار نيز در سال 2017 موجب محدود شدن تقاضا خواهد شد. اگر دولت جديد آمريكا سياس �تهاي تجاري در زمينه حمايت از شركتهاي داخلي اتخاذ كند، اين احتمالا موجب در گرفتن يك جنگ تجاري خواهد شد و اين روند ترميم اقتصاد جهاني را تهديد خواهد كرد و موجب كاهش تقاضا براي نفت خواهد شد.

با اين حال انتظار ميرود در سه ماهه نخست سال آينده تحتتاثير آغاز كاهش توليد از سوي اوپك و توليدكننده غير عض �و، قيمت نفت بالاتر ب �رود و به 60 دلار در هر بشكه برسد. اما اين قيمتها تداوم نخواهد داشت.

پايبندي اوپك و غيراوپك

در همي �ن حال س �يدمحمدعلي خطيبي نماينده س �ابق ايران در اوپك با تش �ريح حال و هواي بازار نفت پس از تعطيلات كريسمس گفت: ادامه سير صعودي قيمت نفت در سال 2017 در گ �روي پايبندي اوپ �ك و غيراوپك به تعهدات توافق وين است.

وي درباره مهمترين تحولات بازار نفت پسازتعطيلاتكريسمسگفت:درحال حاضرحتييكبشكهنفتازعرضهتوليد كشورهايعضووغيرعضواوپككمنشده اما قيمت نفت پس از توافق وين افزايش چند دلاري را به ازاي چند بشكه تجربه كرده است.

نماينده سابق ايران در اوپك با تاكيد بر اينكه ش �وك رواني حاصل از توافق وين منجر به افزايش چند دلاري قيمت نفت شده و عملا بازار نفت در طول چند هفته گذشته به دليل همين شوك رواني افزايش قيمت نفت را تجربه كرده است، تصريح كرد: با به پايان رسيدن تعطيلات س �ال جديد ميلادي كيفي �ت اجراي توافق وين و ميزان كاهش واقعي توليد نفت كش �ورهاي عضو و غيرعضو اوپك عكسالعمل بازار را به همراه دارد.

مدير سابقامور بينالملل شركت ملي نفت با تاكيد بر اينكه براساس توافق وين بايد سقف توليد نفت كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك روزانه حدود يك ميليون و 700 تا يك ميليون و 750 هزار بشكه كاهش يابد، اظهار داشت: در صورتيكه كيفيت اجراي اين توافق بالا باشد و عملا كشورها به تعهدات خود در قبال كاهش توليد نفت پايبند باشند، اين پايبندي با عكسالعمل جدي بازار روبهرو خواهد شد و قيمت طلاي سياه در سطوح بالاتري معامله ميشود.

اين تحليلگر بازار نفت با بيان اينكه براساس آخرين گزارش آژانس بينالمللي انرژي توليد نفت اوپك در ماههاي پاياني س �ال 2016 ميلادي به 34 ميليون و 200 هزار بش �كه در روز رسيده است، تاكيد كرد: اين ركورد جديد توليد نفت در حالي در بين كشورهاي عضو اوپك به ثبت رسيده كه مطابق با توافق وين بايد توليد نفت اين س �ازمان از ابتداي ژانويه 2016 حدود ‪/1 2‬ميليون بشكه در روز كاهش يابد.

وي با تاكيد بر اينكه چنانچه اوپك 100 درصد به اين توافق پايبند باشد بايد ژانويه 2016 ميلادي توليد نفت اوپك به روزانه33 ميليون بشكه كاهش يابد و اين در حالي است كه براساس توافق وين بايد سقف توليد نفت اوپك به ‪/32 5‬ ميليون بشكه در روز محدود شود، تبيين كرد: در مجموع اگر اوپكيها به تعهدات خود صددرصد پايبند باشند، بازهم 500 هزار بشكه نفت مازاد توسط اوپكيها در بازار عرضه ميش �ود كه اين عامل ميتواند زمينهساز كاهش قيمت نفت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.