تجميع قبوض آب و برق منتفي شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سال گذشته طرحي با عنوان تجميع قبوض آب و برق مطرح شد كه تاكنون به نتيجه بينتيجه مانده بود اما در آخرين صحبتهاي قائم مقام وزير نيرو اجرايي شدن اين طرح بهطور كل منتفي اعلام شد.

س �تار محمودي با بي �ان اينكه تجميع قب �وض آب و برق به دليل ماهيتهاي متفاوت اين دو حوزه امكانپذير نخواهد بود، اظهار كرد: برخي مولفهها در قبوض آب و برق وجود دارد كه نميتوان طرح يكسانسازي را نيز در قبوض اجرايي كرد.

وي با اش �اره به آيتمهاي موجود در قبوض آب و برق، اظهار كرد: يك �ي از آيتمه �ا كه براي مردم س �وال ايجاد ميكند، تبصره اس �ت كه بايد در خصوص اين آيتم توضيح داد گاهي در ش �وراي ش �هر و روستاها براي انجام كارهاي خاص آيتمي به عنوان تبصره ميآيد كه پول اين قس �مت بهطور كامل به حس �اب ديگري براي اجراي همان طرح منتقل ميشود.

قائممقام وزير نيرو ادامه داد: با توجه به اينكه اين آيتم تبصره ممكن است در شهر تهران در قبوض مشتركين وجود داشته باشد اما در شهرستانها اين آيتم نباشد يا اينكه پس از اتمام اين تبصره، تبصره ديگري جايگزين شود، بنابراين به دليل متغير بودن امكان آسانسازي قبوض آب و برق وجود ندارد.

محم �ودي ب �ا بيان اينك �ه تعيين آيتمه �اي قب �وض آب و برق با برنامهريزيهاي مختلفي صورت گرفته است، تصريح كرد: تمامي آيتمها و هزينههاي در نظر گرفته شده شفاف و واضح است و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

به گفته وي، بهطور مثال براساس مصوبه دولت بايد 15 تومان به ازاي هر مترمكعب به منظور تامين آب روستاها از مشتركين اخذ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.