نگ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه

محم�د ميلان�ي-

گ �زارش تكاندهنده گورخوابها در روزنامه ش �هروند روز سهشنبه 7 ديماه بيشتر از آنكه اذهان و چشمها را تكان دهد، ايران را تكان داد. از هر دري صدايي بلند شد. حتي صداي ته گور خفتگاني كه در لابيها و اتاقهاي استراحت نشستهاند تا تغاري بشكند و ماستي بريزد و چند ماه آينده به اميد تغيير ساختار دولت، دنيا به كامشان شود. تا اين حد هيچگاه تصور آن هم نميرفت كه مش �كلات دامنگي �ر جامعه ايراني و معضلاتي كه نه ابتدا دارد و ن �ه انته �ا اينچنين به چش �م بيايند و مطمح نظر اهل دغدغه و معيشت و دنياي آرام مردم ش �ود. خدارا هم بايد بسي شكر كرد كه رييسجمهور كشور داراي آنچنان ظرفيتي است كه بشنود و ببيند و حتي پاسخ نامه كساني را بدهد كه دلشان از اين همه درد و مصيبت به درد آمده است به طوري كه دريكي از مهمترين سخنرانيهايش دقيقا به اين فاجعه گورخوابي اش �اره كرد. اما در اين ميان فارغ از عملكرد و اظهارات شگفتانگيز برخی مديران و مسوولان منفعل و ناكارآمد و مديران به استراحت نشسته و برخ �ي از چهرههاي بيكفايت و مجرم دولت گذشته كه اتفاقا نه مديريت آموخته بودند و نه در زمان زمامداريش �ان شاهد بهبود وضعيت ايران بوديم، هيچ واكنش �ي جالبتر و به تعبير دهه هفتاديها فانتر از عملكرد صدا و س �يما نبود. چنان بلاه �ت و تعجيل و بيكفايتي در عملك �رد اين نهاد كه هميش �ه ب �ا برنامهها و س �ريالهايش نهتنها نش �ان ميدهد كه بويي از زندگي واقعي مردم در بطن اجتماعي ايران نبرده است بلكه تصويري كه از زندگي ايرانيها نشان ميدهد سالها با بطن و اصالت اجتماع ايران �ي مغاي �رت دارد. طبيعي هم هس �ت كه رسانهاي به اين شكل و ساختار چنين گزارشي را س �اخته و خودش را در اين معركه و كارزار بينصيب نداند.

همان گ �زارش روزنامه ش �هروند به عنوان پيگيري وضعيت گورخوابها، ديروز روي آنتن در اخبار نيمروزي شبكه خبر رفت؛ گزارشي از گورخوابها كه در واقع مثال بارز ساخت تصنعي يك گزارش ش �نيع و به دور از هرگونه اخلاق انساني بود. گزارشي كه به معناي واقعي نشان ميدهد گور چيست و گورخواب كيست.

خبرن �گار در س �رماي ه �وا و بيدلي �ل با حركتهاي سريع دوربين به سمت گورستاني م �يدود كه عكسهايش دل همه را تكان داد. سهشنبهشب است يعني شب همان روز انتشار گ �زارش. دوربين در تاريك �ي مطلق به همراه صداي گزارش �گر كه بيامان حرف ميزند، به دنبال گورها و گورخوابهاس �ت. گزارشگر كه در گورستان چيزي عايدش نميشود و گويي نشنيده كه به دستور فرماندار شهريار چه بر سر اين افراد آمده، در مصاحبه با يك فرد محلي كه او هم مدعي است به دستور فرماندار آمدهاند و گورخوابها را زده و متواري كردهاند، به سمت مح �ل جديد گورخوابها ميرود. بماند كه در اين ميان جايز است بنشينيم و ساعتها فقط به فرماندار محترم شهريار نگاه كنيم كه حتي در اظه �ارات ديروز خود بخش �ي از گزارش را غيرمستند عنوان كرده و وجود كارتنخوابهاي س �رگردان را نيز معمول توصيف كرده اس �ت. به راس �تی توضي �ح اين عملكرد ك �ه به جان نگونبختتري �ن افراد جامعه بيفتيم، در حالي كه در برابر درد و بيماري تكتك آنها مسوول هستيم، چيست؟

حالا در گزارش شبكه خبر تعداد افراد بيشتر شده است. در كمال ناباوري عدهاي از هموطنان آمدهاند به كمك كارتنخوابها و گورخوابها! يكي از تعهد انس �اني ميگويد، ديگري از درد و دغدغ �ه ديني دم ميزن �د و آن يكي خود را مدافع محرومان عنوان ميكند. اما همه غافلند كه اگر يكي از آنها بپرسد شبهاي گذشته كجا بوديد، چه پاسخي براي گفتن خواهند داشت؟ بع �د از گفتوگو با چند گورخواب و ش �نيدن درد آنها و احيانا پيام آنها به مس �وولان دست آخر غذاهايي در ظروف يك بار مصرف اس �ت كه به گورخوابه �ا ميدهند. گويي اين مردم هر شب براي اين مظلومان مهماني ميدهند؛ گورخوابهايي كه حالا كارتنخواب ش �دهاند. قاب �ل توجه آق �اي فرماندار محترم ش �هريار و گزارشگر شبكه خبر كه فراموش نكنيد تنها چند صدمتر آن طرف گورستان باز با همان اجتماع روبهرو ش �ديد. واي بر ما كه مدام در حال پاك كردن صورتمسالهها هستيم. آيا آقاي فرماندار شهريار در جريان هستند امشب كه گورخوابها به مهماني كارتنخوابهاي ش �هريار آآمدهاند، فردا شب عكس قضيه صادق است يا وضعيت مهماني به همين منوال است يا سوال ديگر اينكه كارتنخوابي مرتبه ترفيعيافته گورخوابي است يا مرتبه تنزليافته آن؟

گزارشگر همچنان درحال گفت و گو با افراد خير اس �ت. افرادي كه در نهايت رو به دوربين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.