چه كسي در ايران ميتواند پناه بردن به قبر را تحمل كند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

يك روز پس از انتش �ار وس �يع گزارش دردناك و تلخ و فاجعهآميز گورخوابهاي نصيرآباد ش �هريار توسط روزنامه شهروند، رييسجمهور با اشاره به موضوع گورخوابها و نامهاي كه اصغر فرهادي در اين زمينه به او نوشته بود، تاكيد كرد: چه كسي ميتواند در جامعه بزرگي مثل ايران ببيند عدهاي از همنوعانش كه آس �يب اجتماعي ديدهاند، شب بهخاطر بيپناهي به قبر پناه ببرند.

به گزارش ايسنا، روحاني ديروز در نشست تخصصي جامعه نظارت و بازرسي دولت در محل سالن اجلاس سران اظهار كرد: از يكي از هنرمندان نامهاي را خواندم كه بسيار دردناك بود. ش �نيده بوديم بعضيها از فقر كارتنخواب ميشوند يا زير پلها ميخوابند اما قبرخواب را كمتر شنيده بوديم. اين هنرمند در نامه نوشته بود وقتي اين موضوع را ديدم بغض در گلويم و شرمساري در سيمايم ايجاد شد.

وي ادامه داد: چه كس �ي ميتواند در جامعه بزرگي مثل اي �ران به اي �ن عظمت، دين فرهنگ و با عش �ق به خاندان رسالت ببيند عدهاي از همنوعانش آسيب اجتماعي ديدهاند و ب �ه خاطر بيپناهي ب �ه قبر پناه بردهاند؟ قبلا زنده به گور ميگفتند اما الان براي اينكه س �رما را تحمل كند خودش را در گور ميكند.

رييسجمهور با تاكيد بر اينكه اين مس �اله براي دولت و مردم قابل تحمل نيست، بيان كرد: براي حل چنين موضوعاتي همه بايد يكپارچه شويم و از مسايل جناحي و اختلافات دست برداريم و مشكلات اساسي كشور را مدنظر قرار دهيم. براي حل مشكلات همه بايد دست به دست هم بدهيم. دولت و ملت و همه مسوول هستيم و در برابر فساد همه مسووليم. بزرگترين قدرت براي مقابله با فساد نظارت عمومي است.

اف�راد حاض�ر در گورس�تان نصيرآب�اد معت�اد متجاهر بودند

از سويي ديگر استاندار تهران در اظهاراتي شگفت انگيز اعلام كرد انتشار خبر در مورد گورخوابها امري غيراخلاقي بوده و در ادامه درخصوص فاجعه نصيرآباد گفت: افرادي كه در اين گورستان بودند، همگي از معتادان متجاهر بودند.

سيدحسينهاش �مي در جمع خبرنگاران اعلام كرد: در ابتداي دولت يازدهم براي سمزدايي افراد متجاهر تنها 400 ظرفيت در كمپ ش �فق وجود داش �ت كه اين كمپ نيز به دليل مش �كلات بهداشتي تعطيل شد. اما در حال حاضر تا 11 هزار نفر ظرفيت براي سمزدايي معتادان متجاهر استان تهران امكانات داريم و در حال حاضر بيش از شش هزار نفر در استان تهران تحت درمان هستند. متاسفانه نيمي از معتادان متجاهر استان تهران از ساير استانها به تهران ميآيند كه يكي از معضلات اصلي تهران محسوب ميشود.

گورخوابها به كمپ شهريار منتقل شدند

اس �تاندار تهران درباره ماجراي اس �كان برخي افراد در گورستان نصيرآباد تاكيد كرد: اين قبرستان داراي نگهبان است و كنترل ميشود. اين افراد در حال حاضر جمعآوري و به كمپ شهرستان شهريار منتقل شدند. به فرماندار شهريار نيز تاكيد كردم كه با توجه به ظرفيتي كه براي ش �رق و غرب استان تهران جهت جمعآوري معتادان داده شده است، نس �بت به جمعآوري معتادان متجاهر در اين شهرستان اقدام كنن �د. بيترديد با افزايش همكاري نيروي انتظامي و با توجه به سردي هوا در فصل زمستان، جمعآوري اين افراد افزايش پيدا خواهد كرد.

هاش �مي تاكيد كرد: اينكه در خبرها عنوان ش �د اين افراد ناني براي خوردن نداش �تند و گرس �نه بودند، كمي كملطفي و كاري غيراخلاقي بوده اس �ت چراكه بايد توجه داش �ت اين افراد از معتادان متجاهر بودند كه جمعآوري شدند. البته با تمام امكانات ايجاد شده اين افراد در سطح جامعه وجود دارند اما بيترديد شرايط نسبت به قبل بهتر شده اس �ت. اميدواريم ساير معتادان متجاهر نيز با كمك بهزيس �تي، نيروي انتظامي و س �اير دستگاههاي ذيربط جمعآوري شوند.

استاندار تهران در حالي از انتقال گورخوابها به كمپ ش �هريار صحبت ميكند كه تا همي �ن ديروز صبح تعداد زيادي از آنها كه از گورستان بيرون رانده شدند در گفتوگو با »ش �هروند« و شبكه خبر عنوان كردند كه به خرابهها و بيابانهاي اطراف پناه بردند و كسي از پناه دادن در كمپ نگفته است.

اس �تاندار تهران درب �اره نحوه جمعآوري اي �ن افراد از گورستان نصيرآباد و احيانا برخورد خشونتآميز با اين افراد گفت: بس �ياري از اين افراد از رفتن به كمپها خودداري ميكنند. برهمين اس �اس ممكن است هنگام جمعآوري، مقاومتي از سوي آنها شود اما در مورد گورستان نصيرآباد ب �ه هيچ عنوان در جم �عآوري آنها بحث كتك زدن تاييد نميشود چراكه اين افراد بيمار هستند و بايد با آنها به شكل بيمار برخورد كنيم. اميدواريم با سياستها و ظرفيتهاي ايجادشده، اين مشكل حل شود.

وي از سويي از لفظ متجاهر براي آنها استفاده ميكند كه يعني بايد جمعآوري شوند و جلوي چشم مردم نباشند. از سويي ديگر به آنها لفظ بيمار را خطاب ميكند. از سويي ديگ �ر يك �ي از كارتنخوابها در اظهارات �ي تكاندهنده برخلاف اظهارات اس �تاندار تهران كه اعلام كرده ضرب و ش �تم و برخورد خشني وجود نداشته، عنوان كرده: »چرا ما را ميزنند؟ چون معتاديم؟چون مواد ميكش �يم؟ حالا وسايلمان را بردند، ديگر چه از جانمان ميخواهند؟«

تاكي�د مركز ارتباط مردمي رياس�تجمهوري بر پيگيري فاجعه گورستان نصيرآباد

مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري نيز بر پيگيري موضوع گورستان نصيرآباد شهريار تا حصول نتيجه نهايي و حل مشكل تاكيد كرد.

با پيگيري مركز ارتباطات مردمي رياس �تجمهوري و دستور مستقيم استاندار تهران قرار شد موضوع تا رسيدن به نتيجه و حل مشكل از طريق مقامات مربوطه پيگيري و نتيجه به اطلاع مردم رسانده شود.

ب �ر همين اس �اس، فرماندار ش �هريار نيز از رس �انهها درخواست كرد ضمن پيگيري اين موضوع و حضور در محل، نتيجه اقدامات انجامشده را پيگيري و اطلاعرساني كنند.

بخشي از گزارش منتشرشده مستند نيست

فرماندار شهرستان شهريار نيز با بيان اينكه روز سهشنبه از آرامس �تان نصيرآباد اين شهرستان بازديد كرده، گفت منكر رفتوآمد معتادان س �رگردان در اين محل نيس �ت اما بخشهايي از گزارش منتشرش �ده در روزنامه شهروند را غيرمس �تند دانست و رد كرد. سعيد ناجي در گفتوگو با ايرنا عنوان كرده: موضوع معتادان س �رگردان كه مسكن مش �خصي ندارند فراتر از محدوده اين شهرس �تان است. تاكنون طرحهاي متعددي براي جمعآوري معتادان متجاهر از سطح شهرستان اجراشده و معتادان جمعآوري شده به كمپ اخوان و س �اير كمپه �اي بازپروري و نيز در برخي موارد به خانوادههاي خود تحويل داده شدهاند.

فرماندار شهريار با تاكيد بر اينكه موضوع وجود معتادان متجاهر به س �يكل معيوبي تبديل شده كه تمامي ندارد، خاطرنشان كرد: اگر اقداماتي كه تاكنون از سوي فرمانداري، بهزيس �تي، نيروي انتظامي و شهرداري براي جمعآوري و س �اماندهي معتادان متجاهر و آسيبهاي اجتماعي انجام ش �ده، نب �ود، با وضعيت ب �ه مراتب ناگوارتري در س �طح شهرستان شهريار روبهرو بوديم.

ناجي تاكيد كرد: اقدامات زيادي در اين زمينه انجام شده كه لازم بوده اما كافي نيست و هنوز با نقطه مطلوب در حوزه ساماندهي آسيبهاي اجتماعي فاصله داريم.

پرسش اينجاس �ت اين اقدامات مطلوب دقيقا چيست ك �ه حدود 80 كارتنخواب كه از زندگي در كنار زندگاني كه آنها را با مشت و لگد از گورستان بيرون كردند، واهمه دارند و ترجيح ميدهند قبر را گرم كنند و بخوابند؟ دقيقا چه اقداماتي انجام شده كه چنين فاجعهاي حالا رخ نموده اس �ت؟ اگر تعداد زيادي از معتادان آن منطقه جمعآوري ش �ده و به كمپ يا خانوادههاي خود تحويل داده شدهاند پس گويا تعداد اين افراد بيخانمان آنقدر زياد اس �ت كه مسوولان بومي تازه متوجه شدهاند تعداد زيادي از آنها هم به همراه فرزندانشان در گورستان ميمانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.