مل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گلهمند هستند كه از دست ما كاري براي تهيه مايحتاج اي �ن همه گورخ �واب و كارتنخواب برنميآيد. بايد دولت حمايت كند. حتي يكي از افراد ميگويد تعداد اين افراد در آن محل خيلي زياد است، تازه متوجه ميشويم كه گورخوابها گويا چند خيابان آنطرفتر همانطور كه گفته شد مهمان كارتنخوابهاي شهريار هستند. در نهايت همه كنار گزارشگر جمع ميشوند وكمك ديگران يا بهتر اس �ت بگوييم مسوولان را طلب ميكنند؛ مسوولاني كه تاكنون هيچ اقدامي جز جمعآوري موقتيشان براي اين قشر از اجتماع نكردهاند. از آن تاسفبرانگيزتر اقدام شبكه خبر براي تهيه چنين گزارشي است. رسانهاي كه بايد الگو و نمونه همه رس �انهها باشد چنان از بطن رخدادهاي جامعه بيخبر است كه بايد مطلبي در روزنامهاي انتشار يابد و عكسهايش در شبكههاي اجتماعي سر و صدا به پا كند تا آنها هم بفهمند كه درد در كجاي اين جامعه لانه كرده است. گويا بنا و روش كار اطلاعرساني به گونهاي ديگر است. به راستي صدا و سيما به دنبال چيست؟ ارگاني ك �ه تا به اين حد امكانات از تعداد خبرنگاران و تحليلگران دارد، از رسانههاي بخش خصوصي عقبتر مانده و خبرنگارش براي پوش �ش يك خبر يا گزارش مصرف ش �ده س �ر از گورستان شهريار درميآورد تا از قبرهاي خالي فيلم بگيرد. غير از اين است كه نشاندهنده سيطره فضاي سياس �تزدگي و غ �رضورزي جناحي در اين جريان است؟ رسانهاي كه وظيفهاش رسيدگي به مشكلات مردمان شريف و نجيب ايران است و بايد بسيار بيشتر و پيشتر از هر رسانه ديگري آينهاي از سيما و درد مردم باشد، آيا به راستي به خواب فرو رفته يا قصد انعكاس چنين دردهايي را از ابتدا نداشته و نخواهد داشت؟ پس چرا زماني كه س �خن از تخريب فرد يا انتقاد و اعتراض به سياستهاي دولت در ميان باشد پاي اين رسانه به ميدان باز ميشود؟ آيا اين نوع گزارشها كه عموما در س �يما بازتاب داده نميش �وند، نوعي تسويهحساب با دولت نيست؟ آيا بايد باور كرد دغدغه م �ردم و كارتنخوابها و آس �يبهاي اجتماعي را دارند؟

تهيه اين گزارشها و انعكاس آنها از سوي اي �ن رس �انه آن هم با اين ش �كل و ش �مايل ك �ه آدمي را حيرتزده ميكند، بيش �ك نه بناس �ت دردي را دوا كند و نه قصد آن است كه اطلاعرس �اني درستي ش �ود. نوعي بازي سياس �ي اس �ت. حالا كه بناست سيما درد را بنويسد شايد بهتر باشد به همه نوع دردهاي جامعه بپردازد. يادش بهخير زماني بنا بود صدا و سيما دانشگاه ملت ايران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.