تشكیل 1000 پرونده زمینخواري در كشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فرمانده نيروي انتظامي از كاهش پنج درصدي سرقت در كش �ور، تشكيل يكهزار پرونده زمينخواري و صعود شش پلهاي ناجا در رتبهبندي اعتماد مردمي خبر داد.

به گزارش ايسنا، سردار حسين اشتري در نشستي خبري گفت: بيش از 95 درصد س �رقت خودرو در كش �ور كشف ميشود و دستورالعملهايي براي بهبود كيفيت خودروها در مبارزه با س �رقت دادهايم كه اين باعث كاهش وقوع جرم و افزايش قدرت كشف ميشود.

فرمان �ده ناجا ب �ا بيان اينكه ما بايد هش �داري هم به مس �وولان اقتص �ادي بدهيم، گف �ت: يك ريش �ه جرم، موضوعات اقتصادي اس �ت. اما در مجموع س �رقتها در كش �ور پنج درصد كاهش داشتهايم. اشتري ادامه داد: با اقدامات انجام ش �ده در بحث جرايم كاهش داش �تيم در س �رقت حدود 5/4 درصد كاهش داش �تيم و كشفيات ما حدود هشت درصد افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه موضوعات مختلفي در كاهش جرم سرقت تاثيرگذار است، گفت: تقويت قرارگاه مبارزه با سرقت، استفاده از تجهيزات و... كه درباره آنها صحبت شد. در حوزه مبارزه با قاچاق هم اقدامات خوبي انجام گرفته و كشفيات ما بيش از 43 درصد افزايش داشته البته ما به اين حد قانع نيستيم.

اشتري از تشكيل حدود يكهزار پرونده زمينخواري در كش �ور خبر داد و گفت: بيش از 90 درصد اين پروندهها از نظر قضايي كامل است.

جلوگيري از ش�مارهگذاري خودروهاي ناايمن از سال آينده

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه بيش از 95 درصد جرائم خش �ن كشف ميشود، گفت: برخورد با اين جرائم و همچنين برخورد با جرائم باندي و س �ازمان يافته نيز جزو اولويتهاي پليس است. وي در مورد اعلام اسامي خودروهاي ناايمن اظهاركرد: ما قبلا اعلام كردهايم و مردم هم ميدانند اين خودروها چيس �ت، موارد را اعلام كردهايم و اگر تا سال آينده مشكلات را رفع نكنند جور ديگري برخورد كرده و مانع شمارهگذاري خواهيم شد.

فرمانده ناجا از كاهش پنج درصدي سرقتهاي مسلحانه و كاهش پنج درصدي سرقت به عنف خبر داد و درباره راهاندازي سامانه اموال نيز اظهاركرد: اين طرح هنوز اجرايي نشده اما يكي از اقداماتي كه شروع كردهايم، سامانه اموال است كه با كمك مردم، توليدكنندگان و مسوولان بتوانيم كدي را روي اجناس بگذاريم تا به نوعي اموال شناسنامهدار شوند تا بعد از سرقت بتوانيم به مالباختگان برگردانيم. يكي از مشكلات ما سرعت نداشتن در بازگشت اموال به مالباختگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.