انباشت 800 گرم دوده روي هر درخت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ميزان-

رييس كميته محيطزيس �ت شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص وضعيت درختان پايتخت گفت: يكي از اصليترين دلايل خشك شدن درختان موجود در شهر تهران افزايش آلودگي هوا طي سالهاي اخير بوده است.

محمد حقاني گفت: آلودگي هواي شهر تهران نه تنها بهبود نيافته بلكه طي سالهاي اخير شدت نيز يافته است. سالانه تعداد قابل توجهي از شهروندان تهراني به دليل آلودگي هواي شهر تهران به بيماريهاي متعددي مبتلا ش �ده و در كنار مش �كلاتي كه براي شهروندان ايجاد ميشود، محيطزيست نيز از اين آلودگي آسيب ميبيند.

رييس كميته محيطزيست ش �وراي اسلامي شهر تهران با اشاره به تاثير آلودگي هوا بر درختان شهر تهران خاطرنشان كرد: روي هر يك از درختان موجود در شهر تهران حدود 700 تا 800 گرم دوده انباشته شده و اين دودهها ناشي از ذرات معلق موجود در هواي شهر تهران اس �ت. به دليل وجود دودهه �اي زياد روي برگهاي درختان، عمليات تعريق و تعرق درخت به درس �تي انجام نميش �ود و اين در شرايطي است كه اين عمل دو كنش و واكنش مهم در تبادل اكسيژن و دياكسيدكربن است.

وي تصريح كرد: به دليل آلودگي ش �ديد هواي شهر تهران، اندام بسياري از درختان موجود در شهر تهران ضعيف شده و همين موضوع نيز سبب ميشود درختان مورد هجوم انواع آفات قرار گيرند. در واقع اينكه طي س �الهاي اخير شاهد افزايش انواع آفات هستيم به دليل انجام نشدن درست روند تنفس درختان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.