امدادرساني به 623 نفر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ميزان-

معاون عمليات سازمان امداد و نجات در مورد وضعيت بارش برف در روزهاي اخير گفت: س �اكنان هشت استان كشور درگير برف و كولاك و سيل و آبگرفتگي بودهاند.

ش �اهين فتحي با اعلام گ �زارش عمليات برف و كولاك و س �يل و آبگرفتگي در كشور گفت: شش استان آذربايجان شرقي، البرز، زنجان، قزوين، كردس �تان و لرستان در اين مدت درگير برف و كولاك بودند و خدمات امدادي لازم به 623 نفر از هموطنان و در 15 محور اين استانها ارائه شده است. در دو استان چهارمحالوبختياري و مركزي نيز آبگرفتگي شديد گزارش شده است.

معاون عمليات سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر با اشاره به انجام عمليات رهاسازي براي 181 خودرو از برف افزود: 19 تيم امدادي ش �امل 54 امدادگر و نجاتگر براي امدادرس �اني به هموطنان در برف و كولاك به كار گرفته شدند.

فتحي همچنين درباره ارائه خدمات امدادي لازم به 225 نفر متاثر از سيل و آبگرفتگي در سه استان چهارمحالوبختياري، لرستان و مركزي عنوان كرد: در اين زمينه نيز خدمات امدادي لازم در 15 محور ارائه و تخليه آب از 10 واحد مس �كوني انجام و 235 قوطي كنسرو ميان متاثران توزيع شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.