معتادان از 96، خانه به خانه شناسايي ميشوند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايس �نا-

رييس مركز توسعه پيش �گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيس �تي كشور گفت: از س �ال آينده طرح پيشگيري خانه به خانه براي شناسايي معتادان اجرا ميشود.

مجيد رضازاده اظهار كرد: در زمينه پيش �گيري از اعتياد سازمان بهزيس �تي سه مرحله پيشگيري، درمان و حمايتهاي پس از درمان را اجرا ميكند.

وي ب �ا بيان اينكه در زمينه پيش �گيري از اعتي �اد پنج هزار تيم اجتماعمحور در قالب ش �بكه »اترك« در كش �ور فعاليت ميكنند، گف �ت: در محلهه �ا تيمه �اي اجتماعمحور آم �وزش و انگيزه ايجاد ميش �ود كه اجراي طرح توانمندس �ازي محلهمحور براساس همين رويكرد بوده است.

رضازاده ادامه داد: 1150 مركز اقامتي ميانمدت، 1170 طرح پايه درمان اعتياد، 140 مركز كاهش آسيب، 45 سرپناه شبانه و 250 تيم سيار نيز براي درمان اعتياد در كشور فعاليت ميكنند.

معاون پيش �گيري سازمان بهزيستي گفت: اقدامات پيشگيرانه در زمينه معلوليتها در سه محور آگاهسازي توسط اطلاعرساني عمومي قبل از ازدواج، اقدامات غربالگري مانند ناشنوايي در زمان نوزادي و رده سني چهار تا شش سال، غربالگري نابينايي براي كودكان رده سني سه تا شش سال و آزمايش ژنتيك قبل از ازدواج انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.