آژانسهاي موبايلي هیچ مجوز فعالیتی ندارند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا-

رييس سازمان تاكس �يراني شهرداري تهران درخصوص فعاليت آژانسهاي موبايلي واكنش نشان داد.

ميثم مظفر درخصوص فعاليت گس �ترده اپليكيشنها در موبايل درخصوص حملونقل گفت: قانون صراحتا اعلام كرده است كه بايد ناوگان حملونقل درونش �هري اعم از آژانسهاي خودرو و تاكسيها زير نظر شهرداري تهران فعاليت كنند.

وي با بيان اينكه متاسفانه امنيت اين آژانسهاي اينترنتي زيرسوال اس �ت، گفت: هيچكس پاسخگوي امنيت و تاييد صلاحيت اينگونه خودروها نيست و بايد پليس و ساير ارگانهاي امنيتي به اين مساله ورود كنند.

رييس سازمان تاكسيراني شهر تهران با اشاره به فعاليت گسترده اين آژانسهاي موبايلي نيز گفت: نحوه جذب و فعاليت رانندگان اين خودروها مشخص نيست و از آنجايي كه هيچگونه مجوز فعاليتي ندارد، لازم است ارگانهاي ذيربط به اين مساله ورود كنند.

مدتي است اپليكيشنهاي جابهجايي مسافر و آژانسهاي موبايلي رونق گرفته و عموم مردم از آن استفاده ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.