علياكبر طاهري در پرسپوليس ماندني شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-

بعداز حرف و حديث فراوان در خصوصادامه همكاري سرپرست پرسپوليس، طاهري ديروز در جلسهاي با سجادي حكم ادامه فعاليتش در اين تيم را دريافت كرد. مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان در بررسي شرايط ادامه همكاري علياكبر طاهري، راي ادامه حضور اين سرپرست در باشگاه پرسپوليس را صادر كرد و به همين منظور طاهري ديروز صبح و از ساعت 8:30 در وزارت ورزش و جوانان جلسهاي طي با نصرالله سجادي، معاون وزارت ورزش و جوانان در خصوص برنامههاي خود به گفتوگو نشست و در پايان طي حكمي ادامه همكارياش با پرسپوليس به امضا رسيد. اين در حالياست كه در روزهاياخير شايعات زيادي پيرامون تغيير در هياتمديره پرسپوليس به گوش ميرسيد و البته سلطانيفر در گفتوگوهاي خود ضمن تكذيب اين مساله با برشمردن تواناييهاي هياتمديره و سرپرست اين باشگاه اعلام كرده بود تصميمي براي جابهجايي نخواهد داشت.

با اين حال نامه بازنشستگي علياكبر طاهري ميتوانست او را با عنوان مدير دوشغله از سمت سرپرستي اين باشگاه دور كند و او نياز به تمديد حكم ماموريت خود براي حفظ اين سمت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.