آخرين کات ،»جنگ ستارگان «8

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه فرهنگ-

کري فيشرس//ه ش//نبه غروب درگذش//ت و مرگ او بازتاب وس//يعي در سايتهاي خبري و شبکههاي اجتماعي ياف//ت. از جمله چهرههاي//ي که به مرگ وي واکنش نشان داد هريسون فورد بود که با وي در »جنگ ستارگان« همبازي بود. فورد از اين بازيگر که در 60 س//الگي و بر اثر حمله قلبي درگذشت به عنوان »يک فرد خاص« ياد کرد؛ يک آدم »اصيل«.

ف//ورد در بيانيهاي که به اين مناس//بت منتش//ر کرد ضمن اعالم اينکه شوکزده و غمگين شده است درباره وي نوشت: کري يک جور آدم درخشان بود، يک آدم اصيل. بامزه و نت//رس. او زندگياش را ش//جاعانه سر کرد.

او در اين بيانيه با دبي رينولدز مادر فيشر و ديگ//ر بازماندگان او ابراز همدردي کرد و گفت: دلمان برايش تنگ ميشود.

فيش//ر همين اواخر افش//ا کرده بود که او و فورد يک رابطه س//ه ماهه طي ساخت فيلم »جنگ س//تارگان« داش//تند. در آن زمان او 19 س//ال داشت در حالي که فورد 33 ساله بود.

او گفت//ه بود ب//ه فورد اط//الع داده که قصد دارد از اين رابطه در کتاب خاطراتش ح//رف بزند. اين کتاب امس//ال ب//ا عنوان »شاهزادهخانم وقايعنگار« منتشر شد.

فيش//ر در اي//ن ب//اره گفته ب//ود: فورد فوقالع//اده به مس//ايل خصوص//ي اهميت ميده//د و من فک//ر کردم واقع//ا دارم کار ب//دي درباره او ميکنم. ب//راي همين به او گفتم و او به ش//وخي به من گفت کارم به وکيل ميکشد!

شخصيت فورد و فيشر يعني هان سولو و پرنسس ليا در فيلم »جنگ ستارگان« در نهايت به هم نزديک ميش//وند. آنها ارتباط اين دو ش//خصيت را در فيلمي که زمستان پيش اکران شد بار ديگر ادامه دادند.

در عين حال اعالم شد کري فيشر پيش از درگذشتش کار در قسمت بعدي »جنگ س//تارگان« را که قس//مت هشتم آن است تمام کرده بود.

فيلمبرداري قس//مت هش//تم تابستان امس//ال انجام ش//د. به اين ترتيب ديزني و لوکاسفيلم به مش//کلي در ادامه اين فيلم برنميخورند. فيلمبرداري قسمت نهم سال 2018 آغاز ميشود.

جنگ س//تارگان نام يک مجموعه فيلم سينمايي حماسي در ژانر اپراي فضايي است که جورج لوکاس کارگردان آمريکايي خالق آن است و از آن به عنوان يکي از موفقترين و تاثيرگذارترين فرانشيزها در صنعت سينما ياد ميکنند.

تاکنون دو تريلوژي )سهگانه( سينمايي تحت عنوان جنگ س//تارگان ارائه ش//ده و تريلوژي ديگري نيز در دست ساخت است. قسمتهاي چهارم تا ششم در سالهاي دهه 70 و 80 ميالدي توليد شده و قسمتهاي اول تا سوم از سال 1999 تا 2005 ميالدي، روي پ//رده س//ينما رفت//ه اس//ت. لوکاس، فيلمنامه هر ش//ش قس//مت اين مجموعه را نوش//ته و کارگرداني قس//متهاي اول تا چهارم نيز بر عهده او بوده است. فيلمها در دو استوديوي »آواي اسکايواکر« و »نور و جادوي صنعتي« ساخته و توسط فاکس قرن بيستم پخش شدهاند.

»جن//گ س//تارگان« پرفروشترين آثار سينمايي دنبالهدار تاريخ هاليوود محسوب ميش//ود. اين س//ري فيلم، مجموعا چهار ميليارد دالر فروش جهاني داشته و براساس آن کتابها، بازيهاي ويدئويي، انيميشن و محصوالت تجاري بسياري ارائه شده است.

کري فرنس//يس فيشر نقش پرنسس ليا اورگانا را در س//هگانه اصلي جنگ ستارگان ايف//ا کردهاس//ت. او در 21 اکتبر 1956 از پدري خواننده )ادي فيشر( و مادري بازيگر )دبي رينولدز( به دنيا آمد. تاد فيشر برادر و جولي فيش//ر و تريسيا لي فيشر خواهرهاي ناتني کري فيشر هستند. مادرش که ستاره هاليوود بود چند سال بعد نامزد جايزه اسکار ش//د. پدرش با اليزابت تيلور که از دوستان نزديک مادرش بود رابطه داش//ت و پس از جدايي با تيلور ازدواج کرد.

کري فيشر نخستين بار در سال 1975 در فيلم شامپو ساخته وارن بيتي بازي کرد و دو س//ال بعد با بازي در نقش »پرنس//س ليا« در نخستين قس//مت جنگ ستارگان س//اخته جورج لوکاس به شهرت رسيد. او بعدها در چند قسمت ديگر جنگ ستارگان نيز نقشآفريني کرد. آخرين فيلم او قسمت هشتم اين مجموعه بود که در زمان مرگش در مرحله تدوين و صداگذاري بود.

او عالوه بر بازي در دهها فيلم مانند وقي هري، س//لي را ديد، چند رمان و سه کتاب خاطرات نوش//ت. او عالوه بر بازي در دهها فيلم مانند وقتي هري، س//لي را ديد، چند رمان و سه کتاب خاطرات نوشت. زندگي او با سختيهاي زيادي همراه بود، از جمله سالها دچار بيماريهاي روحي و اعتياد بود.

کري فيش//ر روز جمعه در پروازي که از لندن راهي لسآنجلس بود سکته قلبي کرد و پس از فرود به مرکز پزشکي رونالد ريگان دانشگاه کاليفرنيا در لسآنجلس منتقل شد. وي صبح روز سهشنبه، 27 دسامبر 2016 يک هفته پس از بستري شدن در بيمارستان لسآنجلس، در 60 سالگي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.